وزارت علوم -
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت 12:33

1
1
فهرست اخبار
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
10592799 روزنامه مردم سالاری
10592372 روزنامه آفرينش
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
1398/07/28 - 1398/07/29
10592596 دنياي اقتصاد
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
10590638 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
10592539 عصر رسانه
روساي آموزش عالي
10593255 روزنامه جام جم
روساي موسسه يا سازمان وابسته
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزارت علوم
19 دی
1398/07/29
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید ازجانب مسئوان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
> منصور غامی درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
وی افزود : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح بوده ، بهتر است مسئوان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
عضو کابینه دولت دوازدهم با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آئین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
غامی با بیان این که حتی یک مورد هم از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده است ، تأکید کرد : قطعاً این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
هدف و اقتصاد
1398/07/29
> رکنا : وزیر علوم گفت : حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است .
> به گزارش رکنا ، منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگویی درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، گفت : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
; وی افزود : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی بوده ، بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
وزیر علوم با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سئوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
غلامی در پاسخ به این سئوال که حتی یک مورد هم ، از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده است ، تأکید کرد : قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
وزیر علوم در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت اضافه کرد : به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته هایی که علاقه مند هستند ، تحصیل می کنند و رقابت فقط در برخی از رشته ها آن هم در 10 تا 15 دانشگاه برتر کشور است؛ بنابراین این رقابت با اولویت تحصیل برخی از دانشجویان در محل زندگی خود ، و اولویت های دیگر توزیع می شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .
تسنیم/برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزارت علوم
هفت صبح
1398/07/29
> چندی پیش که ماجرای دستگیری 1 یک دانشــجوی قابی دندانپزشکی در دانشگاه شهید بهشــتی پیش آمد بحث فروش صندلی در دانشــگاه های کشور دوباره داغ شــد .
این شخص مدعی شده بود کــه در ازای پرداخت پول توانســته وارد دانشگاه شهید بهشــتی بشود.
> چندی پیش که ماجرای دستگیری 1 یک دانشــجوی قابی دندانپزشکی در دانشگاه شهید بهشــتی پیش آمد بحث فروش صندلی در دانشــگاه های کشور دوباره داغ شــد .
این شخص مدعی شده بود کــه در ازای پرداخت پول توانســته وارد دانشگاه شهید بهشــتی بشود .
این ادعا البته از ســوی مسئوان دانشگاه رد شد اما شایعاتی مطرح شــد که افرادی تا 300هســتند کــه در ازای دریافــت 005 میلیون تومان پول اسم هرکس را بخواهند می توانند در سیستم آموزشی دانشگاه ها وارد کنند .
یا بعضی می گفتند کســانی را می شناســند که همین اان میلیون تومان در 50با پرداخت ترمــی برترین دانشــگاه های کشــور مشغول تحصیل هســتند .
از اینجــا نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شــدند و محمود صادقی نماینده تهران در توئیتر نوشــت که باندهای فروش صندلی در دانشگاه ها با صدا و سیما و موسسات آموزش کنکور سر و سری دارند .
وزیر بهداشت آن زمان در توئیتر نوشت که از سه ماه پیش دستور پیگیری این موضــوع را داده .
بعد برای مدتی قضیه مسکوت ماند تا اینکه دیروز محمود صادقی در واکنــش به اظهارات اخیر وزیر علوم که گفته حتی یک مورد صندلی فروشی در وزارت علوم رخ نداده ، جزئیات تازه ای از این جنس تخلفات را مطرح کرد .
وزیر علــوم دیروز بــه خبرگزاری 2 خانه ملت گفت : «حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشــگاه های دولتی زیر نظر وزارت علــوم رخ نداده اســت .
این موضوع باید از جانب مســئوان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
» منصور غامی در ادامه توضیح داد : «نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده اســت .
قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشــگاه های دولتــی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بســیار بیشتر از داوطلبان است .
» محمود صادقی عضو کمیســیون 3 آموزش مجلس هــم در واکنش به این موضوع گفت : «موارد مشــخص شده در این خصــوص مربوط به دانشــگاه های علوم پزشــکی و وزارت بهداشــت است که از حدود یک ســال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشــگاه ها محرز شده است .
در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد .
» این نماینده تهران ادامه داد : «منشأ اصلی این فســاد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشت ههای پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشــور به دنبال تحصیل در دانشــگاه های برتر کشــور بودند .
در واقع بازگشت تعداد باایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشــور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
» رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس توضیح داد : «ظرف یک ماه گذشــته پیگیری ها در این بــاره در داخل وزارت بهداشــت به نتیجه رسید و شــخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شــدند و مواردی را به صورت رسمی به 200مراجع قضایی معرفی کردند .
بیش از مورد صندلی فروشــی در دانشگاه های علوم پزشــکی کشف شــده است .
حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتــن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزارت علوم
هفت صبح
1398/07/29

» اینطور که از اظهارات وزیر علوم و 4 نماینده مجلس بر م یآید بخش عمده این داستان فروش صندلی به نوعی مرتبط با آیین نام های است که یک سال پیش اباغ شد .
در این آیین نامه مشخص شده بود که دانشجویان خارج از کشور تحت چه شرایطی م یتوانند در دانشگا ههای داخلی ادامه تحصیل بدهند .
معاونت آموزشــی وزارت بهداشــت درباره ایــن آئین نامه توضیح داده بود : «برای انتقال ، داشــتن شرط حداقل معدل ، شامل معدل کتبی دیپلم حداقل 61 و معدل پی شدانشگاهی حداقــل 71 ، الزامی اســت و افرادی که معدل دیپلم و پیش دانشــگاهی ازم را ندارند ، واجد شــرایط نبوده و از اقدام به آغاز تحصیل در دانشــگاه های خارجی به امیــد انتقال به دانشــگاه های داخلی خــودداری کنند .
در خصــوص موضوع انتقال از دانشــگاه های خــارج به داخل کشور در رشته های علوم پزشکی ، شرط گذراندن 63 واحد صرفــا برای افرادی است که قبل از تیرماه سال 79 تحصیل خود را شــروع کرده اند .
انتقــال صرفا از دانشــگاه هایی صورت می گیرد که مورد تایید وزارت بهداشــت بوده و فهرســت این دانشــگاه ها ســاانه در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت منتشر می گردد .
» با این حــال طبق اظهارات نفر 200اخیر محمود صادقی دست کم این آئین نامه را دور زد هاند.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
عصرآزادی
1398/07/29
> تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید ازجانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
> به گزارش خانه ملت ، منصور غلامی روز یکشنبه درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
درباره صندلی فروشی از وزارت بهداشت سئوال شود وی افزود : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح بوده ، بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
عضو کابینه دولت دوازدهم با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آئین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سئوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
ظرفیت در وزارت علوم بسیار بیشتر از داوطلبان است غلامی با بیان این که حتی یک مورد هم ، از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده است ، تأکید کرد : قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
وی افزود : به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته هایی که علاقه مند هستند ، تحصیل می کنند و رقابت فقط در برخی از رشته ها آن هم در 10 تا 15 دانشگاه برتر کشور است؛ بنابراین این رقابت با اولویت تحصیل برخی از دانشجویان در محل زندگی خود ، و اولویت های دیگر توزیع می شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
امتیاز
1398/07/29
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است.
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
محمود صادقی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم ، عنوان کرد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه ها چه بود؟ نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس امروز نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند . /
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
پیام سمنان
1398/07/29
> ادعای نماینده تهران درباره صندلی فروشی دانشگاه هایک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است.
> ادعای نماینده تهران درباره صندلی فروشی دانشگاه هایک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
محمود صادقی در گفت وگو با «خانه ملت» در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم ، مدعی شد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل بویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می ‎دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ‎ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه فرهیختگان
1398/07/29
> منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با فارس ، درباره همکاری این وزارتخانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : «یکی از مهم ترین مواردی که در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پیگیری می شود ، همکاری با سایر نهاد ها برای تحقق اهداف کلان ملی است .
> منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با فارس ، درباره همکاری این وزارتخانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : «یکی از مهم ترین مواردی که در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پیگیری می شود ، همکاری با سایر نهاد ها برای تحقق اهداف کلان ملی است .
» او گفته است : «در موضوع ماهواره ها تاکنون توانسته ایم توسط دانشگاه ها با وزارت ارتباطات همکاری کنیم و این دانشگاه ها در حال پیگیری مواردی هستند که پیش از این تعریف شده بود .
دانشگاه های علم وصنعت و امیرکبیر تاکنون ماهواره هایی را ساخته و به پژوهشگاه و سازمان فضایی تحویل داده اند .
عمده همکاری ما با وزارت ارتباطات به GIS ، پایش سطح کره زمین ، جمع آوری اطلاعات در حوزه کشاورزی و محیط زیست مربوط می شود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزارت علوم
مواجهه
1398/07/29
> منصور غامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشــور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشــر شده که به درستی نقل قول نشده است .
> عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشــگاه های علوم پزشــکی بوده ، بهتر است مسئوان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
وی با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درســتی رعایت نشــده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سئوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
غامی در پاسخ به این سوال که حتی یک مورد هم ، از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده اســت ، تأکید کرد : قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشــگاه های دولتی رخ نداده اســت چرا که ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته هایی که عاقه مند هستند ، تحصیل می کنند و رقابت فقط در برخی از رشــته ها آن هم در 10 تا 15 دانشــگاه برتر کشور است؛ بنابراین این رقابت با اولویت تحصیل برخی از دانشجویان در محل زندگی خود و اولویت های دیگر توزیع می شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
امتیاز
1398/07/29
> صبح امروز با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری چند پروژه عمرانی در دانشگاه لرستان به بهره‌برداری رسید .
> صبح امروز با حضور منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری فاز دوم دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان به بهره‌برداری رسید .
بر پایه این گزارش فاز دوم دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان در مساحت 4 هزار و 200 متر و اعتبار 4 میلیارد و 600 میلیون تومان احداث شده است .
همچنین در مراسمی مرکز نوآوری و ساختمان آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه لرستان نیز با زیربنای دو هزار و 50 متر و اعتبار 4 میلیارد و 600 میلیون تومان به بهره‌برداری رسید .
وزیر علوم در ادامه افتتاح‌های امروز در لرستان ساختمان اداری پارک علم و فناوری این استان را که در مساحت 3 هزار و 400 متر و اعتبار 7 میلیارد و 700 میلیون احداث شده است ، افتتاح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
آرمان امروز
1398/07/29
> آرمان ملی : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفته حتی رد پای برخی از «مؤسسات کنکور که در صدا وسیما هم برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند» هم در این پرونده دیده شده است .
> آرمان ملی : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفته حتی رد پای برخی از «مؤسسات کنکور که در صدا وسیما هم برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند» هم در این پرونده دیده شده است .
مسأله فروش صندلی در دانشگاه مسأله تازه‌ای نیست و اخباری از قبیل تقلب و فروش صندلی‌های دانشگاه همیشه برای شرکت کنندگان در کنکور دلهره‌آور بود است ، اینکه کسی بتواند با پول ، راه پر پیچ و خم کنکور را یک‌شبه طی کند ، 600 هزار نفر را دور بزند و یک راست بر روی صندلی پزشکی بنشیند؛ رشته‌ای که مستقیماً با جان آدم‌ها سر و کار دارد .
فقط کافی است واژه خرید صندلی در دانشگاه را در صفحات مجازی جست‌وجو کنید ، شماره‌های زیادی هستند که به شما پیشنهاد می‌کنند با پرداخت مبالغی دانشجوی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور شوید .
در واقع بیشتر هم صندلی‌های رشته پزشکی هستند که با پول‌های نجومی خرید و فروش می‌شوند .
مطابق اطلاعات موجود درحال حاضر 22 دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی پولی در رشته‌های مختلف می‌گیرند .
این دانشجویان کم‌کم صندلی‌های پردیس‌های اصلی دانشگاه‌ها را پر کردند .
حجم حضور دانشجویان پولی در کنار پذیرفته شدگان سهمیه‌های آزاد در دانشگاه‌های دولتی به حدی بالا رفت که صندلی خالی در کلاس‌های درس کم می‌شد و استادان هم به دلیل اختلاف فاحش سطح علمی دانشجویان مطالب را با سطح علمی پایین‌تر ارائه می‌دادند .
اما مساله اینجاست که حالا ادعا می‌شود افرادی هستند که از شما بین 300 میلیون تا یک میلیارد پول می‌گیرند تا نام شما را بدون هیچ گونه سختی وارد سیستم دانشگاهی بکنند .
; محمود صادقی در این باره می‌گوید : «منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشته‌های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور بودند .
در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه‌ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه‌ها فقط محدود به این افراد نمی‌شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه‌های برتر مشغول به تحصیل شده‌اند» .
او در رابطه با آمارهای مربوط به این تخلف نیز تصریح کرد : «ظرف یک ماه گذشته پیگیری‌ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند» .
عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید دارد که «برخورد موردی» با فساد ضرورت دارد اما مهم‌تر از این برخوردها «اصلاح ساختار و برخورد ریشه‌‎ای» با چنین پدیده‌هایی است .
انکار وزیر علوم ، وعده وزیر بهداشت وزیر علوم منکر وجود چنین پدیده‌ای در دانشگاه‌هاست و می‌گوید : «قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه‌های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت‌ها بسیار بیشتر از داوطلبان است» .
منصور غلامی که حاضر نیست وجود این پدیده در دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم را بپذیرد ، تأکید دارد بهتر است «مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص توضیح دهند» .
وزیر بهداشت اما پیشتر اصل وجود چنین مساله‌ای را پذیرفته و گفته بود : «سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو ، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم .
تا کنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
آرمان امروز
1398/07/29

عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت» .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
آفتاب یزد
1398/07/29
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیرنظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیرنظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
به گزارش خانه ملت ، منصور غلامی درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
عضو کابینه دولت دوازدهم با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آئین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه : آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب ، توهین یا بی احترامی به اشخاص ، قومیت ها ، عقاید دیگران ، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است .
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می گردد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
روزنامه مردم سالاری
1398/07/29
> یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است.
> یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
محمود صادقی در گفت وگو با «خانه ملت» در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم ، مدعی شد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل بویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه مردم سالاری
1398/07/29
> وزیر علوم : درباره صندلی فروشی از وزارت بهداشت سوال شود وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود.
> وزیر علوم : درباره صندلی فروشی از وزارت بهداشت سوال شود وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
به گزارش ایسنا ، منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است .
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی بوده ، بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
وی با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
غلامی در پاسخ به این سوال که حتی یک مورد هم ، از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده است ، تأکید کرد : قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته هایی که علاقه مند هستند ، تحصیل می کنند و رقابت فقط در برخی از رشته ها آن هم در 10 تا 15 دانشگاه برتر کشور است؛ بنابراین این رقابت با اولویت تحصیل برخی از دانشجویان در محل زندگی خود و اولویت های دیگر توزیع می شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .
*** هوشمندسازی شهرها با ایجاد مراکز نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فعالیت های دانش بنیان باید محور همه تحولات جامعه قرار گیرد ، گفت : شهر تهران پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به شهر هوشمند دارد .
به گزارش ایسنا ، دکتر سورنا ستاری در مراسم افتتاح پنج مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه حمایت از فعالیت های دانش بنیان از وظایف ما به شمار می رود ، افزود : زمانی تیم های فناور به دنبال سرمایه گذار بودند ، ولی در حال حاضر با راه اندازی مراکز نوآوری ، سرمایه گذاران به سراغ تیم های فناور می روند .
وی با بیان اینکه ما آمادگی داریم که از راه اندازی مراکز نوآوری در دانشگاه ها حمایت کنیم ، اظهار کرد : مراکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حالی که به طور کامل راه اندازی نشده است ، فضای آن پر شده و این موضوعی است که ما باید به آن بها دهیم .
ستاری با تاکید بر اینکه باید فعالیت های دانش بنیان محور در همه امور جامعه قرار گیرد ، خاطرنشان کرد : توسعه فعالیت های دانش بنیان در کشور باید به گونه ای باشد که همه اتفاقات اجتماعی و فرهنگی ما و تحولات اجتماعی در این حوزه رخ دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
جمهوری اسلامی
1398/07/29
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از موسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است.
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از موسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
محمود صادقی در گفت وگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم ، عنوان کرد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشا اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
رد پای موسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشیوی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از موسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس امروز نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می ‎دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ‎ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1398/07/29
> خانه ملت : منصور غلامی وزیر علوم ، با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح بوده ، بهتر است مسوولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
> تکذیب فروش صندلی در دانشگاه های دولتی خانه ملت : منصور غلامی وزیر علوم ، با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح بوده ، بهتر است مسوولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت وزارت علوم دانشگاه صندلی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزارت علوم
ثروت
1398/07/29
> خانه ملت : یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
> به نقل از ثروت : محمود صادقی در گفت وگو با «خانه ملت» در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم ، مدعی شد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه ها چه بود؟ نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل بویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می ‎دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ‎ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/07/28
> وزیر علوم : همکاری وزارتخانه های علوم و ارتباطات برای ساخت ماهواره وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : عمده همکاری ما با وزارت ارتباطات به GIS ، پایش سطح کره زمین جمع آوری اطلاعات در حوزه کشاورزی و محیط زیست مربوط می شود .
> وزیر علوم : همکاری وزارتخانه های علوم و ارتباطات برای ساخت ماهواره وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : عمده همکاری ما با وزارت ارتباطات به GIS ، پایش سطح کره زمین جمع آوری اطلاعات در حوزه کشاورزی و محیط زیست مربوط می شود .
منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با فارس ، درباره همکاری این وزارتخانه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : یکی از مهمترین مواردی که در وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیری می شود همکاری با سایر نهاد ها برای تحقق اهداف کلان ملی است .
وی افزود : خوشبختانه توانسته ایم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری مناسبی را تعریف کنیم که این همکاری از سال های گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در ادامه بیان کرد : در موضوع ماهواره ها تا کنون توانسته ایم توسط دانشگاه ها با وزارت ارتباطات همکاری کنیم و این دانشگاه ها در حال پیگیری مواردی هستند که پیش از این تعریف شده بود .
غلامی تصریح کرد : دانشگاه های علم و صنعت و امیرکبیر تاکنون ماهواره هایی را ساخته و به پژوهشگاه و سازمان فضایی تحویل دادند .
وی در پایان خاطر نشان کرد : عمده همکاری ما با وزارت ارتباطات به GIS ، پایش سطح کره زمین جمع آوری اطلاعات در حوزه کشاورزی و محیط زیست مربوط می شود .
لازم به ذکر است ، ماهواره های پیام و ظفر توسط 2 دانشگاه امیرکبیر و علم وصنعت ساخته شده است .
رتبه بندی تایمز اعلام کرد؛ ایران برای اولین بار در جمع 250دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در میان 250 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2020 در گروه علوم کامپیوتر قرار گرفت .
به گزارش مهر ، رتبه بندی دانشگاه های جهان 2020 نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع علوم کامپیوتر منتشر شد .
رتبه بندی دانشگاه های جهانی آموزش عالی 2020 برای موضوعات علوم کامپیوتر از همان شاخص های عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه های جهانی استفاده می کند ، اما مجدداً متناسب با رشته های خاص مورد سنجش قرار گرفته است .
در علوم کامپیوتر امسال 749 دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند که تعداد دانشگاه های سال گذشته 684 مورد بود .
دانشگاه آکسفورد بار دیگر در صدر جدول قرار دارد ، در حالی که دانشگاه استنفورد به مقام دوم صعود کرده و در مقابل انستیتو فناوری زوریخ ETH سوئیس به مقام سوم سقوط کرده است و انستیتوی فناوری ماساچوست MIT نیز به مکان چهارم رسیده است و دانشگاه کمبریج در بین پنج گروه برتر قرار دارد .
دانشگاه ملی سنگاپور با رتبه بالاترین موسسه آسیا ، در رده یازدهم (از رتبه 15) قرار دارد .
در این رتبه بندی ایران برای نخستین بار به جمع 250 دانشگاه برتر علوم کامپیوتر پیوست و دانشگاه صنعتی شریف در رده 201 250 قرار دارد .
در مجموع 12 دانشگاه ایرانی در جمع 749 دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر قرار دارند که از رده های 201 250 تا +601 را در بر می گیرد .
طبق رای دیوان عدالت اداری؛ ممنوعیت شرکت مجدد پذیرفته شدگان دوره های روزانه دانشگاه ها در کنکور برداشته شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سال 97 ، شرکت داوطلبانی که در دوره های قبلی کنکور پذیرفته شده اند را برای سال های بعد بلامانع دانست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/07/28

به گزارش دیوان عدالت اداری ، در پی شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور با خواسته ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون و اجازه شرکت در آزمون سال 98 با وجود دو بار قبولی در سال های قبل ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، با نظر به اینکه قید ممنوعیت ادامه تحصیل در آزمون سراسری برای افرادی که دوبار در رشته های روزانه قبول شده باشند ، محدودیت بلاوجه و مغایر بند «3» اصل سوم و سی ام قانون اساسی و نیاز به اذن قانونگذار داشته و آن را ابطال کرد .
لازم به ذکر است ، بر این اساس ثبت نام افرادی که دوبار در آزمون های سراسری دوره های قبل پذیرفته شده اند در کنکور سال های بعد بلامانع شد .
راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از راه اندازی رشته های جدید در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد .
دکتر سیدحسن عادلی در جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به رشته های تحصیلات تکمیلی گفت : تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی در سال جاری به 17 رشته در مقاطع کارشناسی ارشد ، phd و دستیاری تخصصی افزایش می یابد و در تلاش هستیم این رشته ها را به 26 رشته افزایش دهیم .
وی گفت : در این جلسه رشته گوارش و کبد در مقطع فوق تخصص در زیر مجموعه دانشکده پزشکی موافقت شد و همچنین رشته سلامت و سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد در زیر مجموعه دانشکده بهداشت موافقت شد .
عادلی تصریح کرد : همچنین شورا با راه اندازی رشته های پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ، آموزش مامایی ، فوریت های پزشکی در مقطع کارشناسی ، هوشبری و اتاق عمل و اخلاق پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و رادیولوژی در مقطع کارشناسی موافقت کرد که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت به مرحله اجرا درخواهد آمد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
بهار
1398/07/28
> گروه جامعه : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
> محمود صادقی در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم ، عنوان کرد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه ها چه بود؟ نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس امروز نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1398/07/28
> خانه ملت : یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
> ردپای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی خانه ملت : یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
محمود صادقی در گفت وگو با «خانه ملت» در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم ، مدعی شد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه ها چه بود؟ نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل بویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : جمهوری اسلامی دانشگاه های علوم پزشکی کمیسیون آموزش و تحقیقات کنکور وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
عضو کمیسیون + وزارت علوم
مردم سالاری
1398/07/28
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
محمود صادقی در گفت وگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم ، عنوان کرد : موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است .
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه ها چه بود؟ نماینده مردم تهران ، ری ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد ، افزود : منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشته های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند .
صادقی اضافه کرد : در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه ها فقط محدود به این افراد نمی شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه های برتر مشغول به تحصیل شده اند .
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد : ظرف یک ماه گذشته پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند .
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شده است ، افزود : حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند هم در این پرونده دیده شده است .
صادقی تصریح کرد : امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس امروز نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهند تا دانشگاه ها از وجود چنین پدیده ای پاک شود .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد : برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه ای با چنین پدیده هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه های بروز فساد را به صفر برسانند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1398/07/28
> خانه ملت : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
> وزیر علوم : یک مورد صندلی فروشی هم در وزارت علوم رخ نداده است خانه ملت : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
درباره صندلی فروشی از وزارت بهداشت سئوال شود عضو کابینه دولت دوازدهم افزود : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی بوده ، بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
وی با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آیین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سئوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
ظرفیت در وزارت علوم بسیار بیشتر از داوطلبان است غلامی در پاسخ به این سئوال که حتی یک مورد هم ، از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده است ، تأکید کرد : قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود : به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته هایی که علاقه مند هستند ، تحصیل می کنند و رقابت فقط در برخی از رشته ها آن هم در 10 تا 15 دانشگاه برتر کشور است؛ بنابراین این رقابت با اولویت تحصیل برخی از دانشجویان در محل زندگی خود ، و اولویت های دیگر توزیع می شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : دولت علوم پزشکی علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
مردم سالاری
1398/07/28
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است ، گفت : این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود .
به گزارش خانه ملت ، منصور غلامی روز شنبه درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های تراز اول کشور ، عنوان کرد : نقل قول هایی در این باره از من منتشر شده که به درستی نقل قول نشده است .
درباره صندلی فروشی از وزارت بهداشت سئوال شود وی افزود : به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح بوده ، بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند .
عضو کابینه دولت دوازدهم با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ، ادامه داد : بر اساس اظهارات این مقام مسئول ، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل ، آئین نامه مربوطه برای تعدادی از افراد به درستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سئوال شود ، پاسخ دقیق تری خواهند داد .
ظرفیت در وزارت علوم بسیار بیشتر از داوطلبان است غلامی با بیان این که حتی یک مورد هم ، از پدیده صندلی فروشی در دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم نبوده است ، تأکید کرد : قطعا این موضوع حتی یک مورد هم در دانشگاه های دولتی رخ نداده است چراکه ظرفیت ها بسیار بیشتر از داوطلبان است .
وی افزود : به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته هایی که علاقه مند هستند ، تحصیل می کنند و رقابت فقط در برخی از رشته ها آن هم در 10 تا 15 دانشگاه برتر کشور است؛ بنابراین این رقابت با اولویت تحصیل برخی از دانشجویان در محل زندگی خود ، و اولویت های دیگر توزیع می شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه ایران
1398/07/29
> تدوین 14 سند ارتقای وضعیت زنان در استان های مختلفمعاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تا امروز 14 سند ارتقای وضعیت زنان در راستای تحقق عدالت جنسیتی در استان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده است ، گفت : شاخص های عدالت جنسیتی در هشت محور و 196 شاخص با همکاری دستگاه های اجرایی نهایی و به تصویب رسید.
> تدوین 14 سند ارتقای وضعیت زنان در استان های مختلفمعاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تا امروز 14 سند ارتقای وضعیت زنان در راستای تحقق عدالت جنسیتی در استان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده است ، گفت : شاخص های عدالت جنسیتی در هشت محور و 196 شاخص با همکاری دستگاه های اجرایی نهایی و به تصویب رسید .
به گزارش مهر ، معصومه ابتکار در خصوص شاخص های تحقق عدالت جنسیتی گفت : این شاخص ها دستور العمل اجرایی تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده را مشخص می کند ، در همین راستا سندهای ارتقای وضعیت زنان و خانواده بر اساس موافقتنامه ای که در 31 استان تنظیم و به امضای استانداران رسید ، مقرر شد در هر استان نقشه راه رسیدن به شاخص های عدالت جنسیتی را بر اساس شرایط خاص آن استان و شهرستان ترسیم کند .
مخالفت شورا با طرح تفکیک ری از تهرانرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران صبح دیروز در جلسه شورای شهر تهران بر لزوم توجه به المان ها و مجسمه های شهری تهران تأکید کرد و گفت : مدیریت شهری تهران پس از انقلاب آنگونه که باید در حفظ و نگهداری المان ها و مجسمه های شهری موفق نبوده است .
به گزارش مهر ، محمد جواد حق شناس با تأکید براهمیت توسعه و نگهداری مجسمه های مفاخر هنری ، ادبی وعلمی کشور در تهران گفت : المان های شهری از مصادیق بارز به کارگیری هنر و فرهنگ در کالبد و میراث شهر است که در ابعاد مختلف زیباشناختی ، معنایی و کارکردی حائز اهمیت است .
حسن خلیل آبادی ، دیگر عضو شورای شهر نیز پس از ارائه گزارش به وزیر نیرو ، خطاب به وی از مشکلات آب ، فاضلاب و برق شهرستان ری سخن گفت و اعلام کرد : بهداشت بیش از 10 هزار خانوار در برخی از محلات شهر ری همچون تقی آباد ، عباس آباد و شهید بهشتی در معرض خطر است .
وی افزود : تصفیه خانه جنوب تهران در شهر ری است و این تصفیه خانه مشکلاتی را برای اهالی و کشاورزان ری ایجاد کرده است چرا که آب تصفیه شده براساس توافق ناعادلانه به شهرستان ورامین تعلق می گیرد که براساس نظر کارشناسان میزان این آب که به ورامین سرازیر می شود ، بیش از حد تعیین شده در قرارداد است .
این مسأله موجب شده است که مردم ری برای کاشت غلات و علوفه با مشکل آب مواجه شوند اما در ورامین با این آب ، گل کاشته می شود .
زهرا نژادبهرام ، نیز در رابطه با طرح جدایی ری از تهران ، اظهار داشت : حدود دو ماه پیش این طرح با 30 امضا در مجلس مطرح شد ، دیروز نیز توئیتی از سوی سید سعید موسوی نماینده مجلس در خصوص طرح تفکیک انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهردار شهرستان ری از تهران مطرح شد .
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران ، گفت : شورای شهر تهران با تفکیک ری از پایتخت مخالف است و تفکیک مدیریت شهری را به نفع شهروندان نمی داند .
به گزارش مهر وی افزود : اعضای شورای شهر تهران معتقد به یکپارچگی تهران هستند و شمیرانات و ری بخشی از تهران محسوب می شوند .
بلامانع شدن تحصیل افرادی که دوبار کنکور سراسری داده اندهیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون 97 ، شرکت داوطلبانی را که در دوره های قبلی کنکور پذیرفته شده اند ، برای سال های بعد بلامانع دانست .
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، در پی شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور با خواسته ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون و اجازه شرکت در آزمون سال 98 با وجود دو بار قبولی در سال های قبل؛
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه ایران
1398/07/29
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، با نظر به اینکه قید ممنوعیت ادامه تحصیل در آزمون سراسری برای افرادی که دو بار در رشته های روزانه قبول شده باشند ، محدودیت بلاوجه و مغایر بند (3) اصل سوم و سی ام قانون اساسی و نیاز به اذن قانونگذار دارد ، آن را ابطال کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/07/28
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 350 دانشجو برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی به کشورهای خارجی اعزام شدند .
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 350 دانشجو برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی به کشورهای خارجی اعزام شدند .
به گزارش سازمان امور دانشجویان ، مجتبی صدیقی گفت : سال گذشته یک هزار و 800 نفر از فرصت های مطالعاتی خارجی و داخلی استفاده کردند .
وی تاکید کرد : مجموع سهمیه فرصت مطالعاتی در نیمه نخست امسال و باقیمانده سال تحصیلی گذشته ، حدود 800 نفر است .
رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه توسعه روابط بین المللی یکی از سیاست های وزارت علوم است ، افزود : بین المللی شدن دانشگاه ها از دیگر هدف های این وزارتخانه است چرا که دانشگاه های کشور توان مطلوب برای افزایش ارتباط و همکاری با دانشگاه های کشورهای دیگر را دارند .
وی ادامه داد : 40 دانشگاه کشور مجوز پذیرش دانشجوی خارجی را دارند که تعداد دانشگاه های دارای مجوز این مساله روند افزایشی دارد .
وی اظهارداشت : جمعیت دانشجویان خارجی در وزارت علوم به 29 هزار نفر ، در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از هشت هزار نفر و در وزارت بهداشت به سه هزار نفر رسیده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه فرهیختگان
1398/07/29
> ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش آموزش در گفت وگو با ایرنا ، درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری برای افرادی که دو بار در آزمون پذیرفته شده اند ، افزود : «این حکم هنوز به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ نشده است .
> ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش آموزش در گفت وگو با ایرنا ، درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری برای افرادی که دو بار در آزمون پذیرفته شده اند ، افزود : «این حکم هنوز به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ نشده است .
» وی افزود : «با این حال آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و باید اجرا شود .
» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره اینکه آیا حکم صادرشده برای سال 99 اجرا می شود یا خیر ، تاکید کرد : «اینکه رأی هیات عمومی ناظر به گذشته است یا آینده ، بعد از ابلاغ این حکم به سازمان مشخص می شود .
در پی شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور با خواسته ابطال بند اول صفحه4 دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون و اجازه شرکت در آزمون سال 98 با وجود دو بار قبولی در سال های قبل ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با نظر به اینکه قید ممنوعیت ادامه تحصیل در آزمون سراسری برای افرادی که دو بار در رشته های روزانه قبول شده باشند ، محدودیت بلاوجه و مغایر بند (3) اصل سوم و سی ام قانون اساسی بوده و نیاز به اذن قانونگذار داشته ، آن را ابطال کرد .
بر این اساس ثبت نام افرادی که دوبار در آزمون های سراسری دوره های قبل پذیرفته شده اند ، در کنکور سال های بعد بلامانع شد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
جوان
1398/07/29
> با رأی دیوان عدالت اداری ادامه تحصیل از طریق آزمون سراسری برای افرادی که دوبار کنکور داده بودند ، بلامانع شد .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سال 97 ، شرکت داوطلبانی که در دوره های قبلی کنکور پذیرفته شده اند را برای سال های بعد بلامانع دانست .
> سرویس جامعه جوان آنلاین : در پی شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور با خواسته ابطال بند اول صفحه چهار دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام شرکت در آزمون و اجازه شرکت در آزمون سال 98 با وجود دو بار قبولی در سال های قبل ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، با نظر به اینکه قید ممنوعیت ادامه تحصیل در آزمون سراسری برای افرادی که دو بار در رشته های روزانه قبول شده باشند ، محدودیت بلاوجه و مغایر بند (3) اصل سوم و سی ام قانون اساسی و نیاز به اجازه قانونگذار داشته است ، آن را ابطال کرد .
بر این اساس ثبت نام افرادی که دوبار در آزمون های سراسری دوره های قبل پذیرفته شده اند در کنکور سال های بعد بلامانع شد .
این در حالی است که روزگذشته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری پس از دو بار پذیرفته شدن در این آزمون ها ، در حکم قانون است ، اما هنوز به این سازمان ابلاغ نشده است .
ابراهیم خدایی ، درباره حکم دیوان عدالت اداری در مورد بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری برای افرادی که دو بار در آزمون پذیرفته شده اند ، افزود : این حکم هنوز به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ نشده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
معاون وزیر علوم
روزنامه مردم سالاری
1398/07/29
> کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل فردا دوشنبه(29 مردادماه) با حضور تعدادی از کارشناسان داخلی و خارجی و با سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار می شود.
> کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل فردا دوشنبه(29 مردادماه) با حضور تعدادی از کارشناسان داخلی و خارجی و با سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار می شود .
به گزارش ایسنا ، حمیدرضا علومی یزدی ظهر یکشنبه در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به اهداف برگزاری کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل که فردا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود ، اظهار کرد : این کنفرانس فرصت بی بدیل برای بحث و تبادل نظر حقوقی و علمی جهت مقابله با یکجانبه گرایی است .
وی با بیان این که این کنفرانس به دنبال تبیین حد و مرزهای چالش یک جانبه گرایی در برابر موضوعات متعدد حقوق بین الملل است ، خاطر نشان کرد : دنیای کنونی به وفاق ، اجماع ، قائده مندی و قانون گرایی برای اداره و تداوم نظم و امنیت و برابری نیاز دارد .
در حال حاضر در دنیای کنونی با یک جانبه گرایی افراطی در تئوری و عمل مواجه هستیم که این موضوع ، کارکرد و موضوعیت حقوق بین الملل را با چالش های گریزناپذیری مواجه ساخته است .
معاون وزیر علوم با بیان این که در کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل ابعاد مختلف یک جانبه گرایی در حقوق بین الملل از جمله در محیط حوزه زیست ، حقوق بشر بین الملل ، صلح و امنیت ملی ، سازمان های بین المللی ، حل و فصل اختلافات بین المللی و نیز آثار اقدامات یک جانبه آمریکا برحقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت ها در همراهی با موارد نفی حقوق بین الملل و .
با حضور اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد خاطرنشان کرد : این کنفرانس با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود و در آن اساتید و متخصصان برجسته حقوق و روابط بین الملل از کشورهای ایتالیا ، هند ، روسیه ، فنلاند ، لهستان ، پاکستان ، ازبکستان ، روسیه ، مقدونیه و افغانستان حضور و سخنرانی می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1398/07/29
> انتخاب نوشت : ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری پس از دوبار پذیرفته شدن در این آزمون ها ، در حکم قانون است ، اما هنوز به این سازمان ابلاغ نشده است .
بر این اساس ثبت نام افرادی که دوبار در آزمون های سراسری دوره های قبل پذیرفته شده اند ، در کنکور سال های بعد بلامانع شد .
> خبرجدید درمورد کنکور انتخاب نوشت : ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری پس از دوبار پذیرفته شدن در این آزمون ها ، در حکم قانون است ، اما هنوز به این سازمان ابلاغ نشده است .
بر این اساس ثبت نام افرادی که دوبار در آزمون های سراسری دوره های قبل پذیرفته شده اند ، در کنکور سال های بعد بلامانع شد .
تغییر تاریخ برگزاری آزمون دکتری درخبری دیگر بر اساس اعلام سازمان سنجش با توجه به اینکه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 اسفند 98 برگزار خواهد شد تاریخ برگزاری آزمون دکترای سال 1399 از تاریخ 2 اسفند به تاریح جمعه 9 اسفند 98 موکول شد .
ثبت نام برای آزمون دکترای تخصصی سال 99 از 6 آذر آغاز می شود و تا 12 آذر 98 ادامه دارد .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور قانون کنکور مجلس شورای اسلامی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
معاون وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1398/07/29
> دنیای اقتصاد : کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل امروز 29 مهرماه با حضور تعدادی از کارشناسان داخلی و خارجی و با سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان برگزار می شود .
> معاون وزیر علوم اعلام کرد کنفرانس بین المللی«یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل» با سخنرانی ظریف دنیای اقتصاد : کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل امروز 29 مهرماه با حضور تعدادی از کارشناسان داخلی و خارجی و با سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان برگزار می شود .
به گزارش «ایسنا» حمیدرضا علومی یزدی ظهر یکشنبه در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به اهداف برگزاری کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل که امروز دوشنبه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود ، اظهار کرد : این کنفرانس فرصت بی بدیل برای بحث و تبادل نظر حقوقی و علمی جهت مقابله با یک جانبه گرایی است .
او با بیان اینکه این کنفرانس به دنبال تبیین حد و مرزهای چالش یک جانبه گرایی در برابر موضوعات متعدد حقوق بین الملل است ، خاطرنشان کرد : دنیای کنونی به وفاق ، اجماع ، قاعده مندی و قانون گرایی برای اداره و تداوم نظم و امنیت و برابری نیاز دارد .
درحال حاضر در دنیای کنونی با یک جانبه گرایی افراطی در تئوری و عمل مواجه هستیم که این موضوع ، کارکرد و موضوعیت حقوق بین الملل را با چالش های گریزناپذیری مواجه ساخته است .
معاون وزیر علوم با بیان اینکه در کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل ابعاد مختلف یک جانبه گرایی در حقوق بین الملل از جمله در محیط حوزه زیست ، حقوق بشر بین الملل ، صلح و امنیت ملی ، سازمان های بین المللی ، حل وفصل اختلافات بین المللی و نیز آثار اقدامات یک جانبه آمریکا برحقوق بین الملل و مسوولیت بین المللی دولت ها در همراهی با موارد نفی حقوق بین الملل و .
با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد ، خاطرنشان کرد : این کنفرانس با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود و در آن استادان و متخصصان برجسته حقوق و روابط بین الملل از ایتالیا ، هند ، روسیه ، فنلاند ، لهستان ، پاکستان ، ازبکستان ، روسیه ، مقدونیه و افغانستان حضور و سخنرانی می کنند .
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : افغانستان پاکستان حقوق روسیه نظم و امنیت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس سازمان سنجش
روزنامه آفرینش
1398/07/28
> رئیس سازمان سنجش گفت : جدایی سنجش از پذیرش در قبولی دانشگاه ها نیازمند اصلاح قوانین است .
> رئیس سازمان سنجش گفت : جدایی سنجش از پذیرش در قبولی دانشگاه ها نیازمند اصلاح قوانین است .
ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش و پذیرش کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، در پاسخ به این سوال که چه سالی می توانیم شاهد تغییرات در سهمیه کنکور شویم ، اظهار کرد : به اعتقاد من در صورت عزم جزم مسئولان و اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع ساماندهی سهمیه های کنکور به سال 99 می رسد .
خدایی در ادامه بیان کرد : سازمان سنجش فقط مجری قوانین است ، ولی اگر همت باشد؛ ساماندهی سهمیه ها به امسال هم می رسد و این طور نیست که فقط برای 1400 اجرایی باشد .
رئیس سازمان سنجش در ادامه در پاسخ به این سوال که سنجش باید از پذیرش در قبولی دانشگاه ها جدا شود یا خیر ، بیان کرد : این بحث برای 1400 به بعد است و زودتر نمی توانیم در این زمینه قدمی برداریم .
این موضوع کمی پیچیده است و ابتدا باید قوانین اصلاح شود و جایگزین ها در نظر گرفته شود .
او در ادامه بیان کرد : بحث جدا کردن سنجش از پذیرش به این صورت نیست که بشود با یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس اصلاح شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1398/07/28 - 1398/07/29
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
رییس صندوق رفاه دانشجویان
دنیای اقتصاد
1398/07/28
> ایسنا : رییس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه تمامی 70 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که به بیمارستان مراجعه کرده بودند ، بهبود یافته و مرخص شده اند ، گفت : هنوز علت دقیق این اتفاق مشخص نیست .
> آخرین وضعیت دانشجویان مسموم علم و صنعت ایسنا : رییس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه تمامی 70 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که به بیمارستان مراجعه کرده بودند ، بهبود یافته و مرخص شده اند ، گفت : هنوز علت دقیق این اتفاق مشخص نیست .
دکتر ناصر مطیعی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت دانشجویان مسموم شده دانشگاه علم و صنعت اشاره و اظهار کرد : اواخر هفته گذشته حدود 60 تا 70 نفر از دانشجویان این دانشگاه در اثر رویدادی که هنوز علت آن دقیقا مشخص نشده است ، دچار عارضه مسمومیت شدند که تعدادی از آنها پس از مراجعه به مراکز درمانی بهبود یافتند و در حال حاضر در کلاس های آموزشی حضور پیدا می کنند .
وی در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز علت دقیق اتفاق اخیر دانشگاه علم و صنعت مشخص نیست ، تصریح کرد : اینکه این اتفاق مستقیم مربوط به غذا ، ظرف و یا عامل دیگری بوده است ، مشخص نشده است دانشگاه علم و صنعت از دانشگاه علوم پزشکی تهران تقاضا کرده است که این موضوع را علت یابی کرده و نتیجه بررسی های خود را به دانشگاه گزارش کنند .
طبیعتا بعد مشخص شدن علل این اتفاق ، دانشگاه گزارش آن را به صندوق رفاه دانشجویان نیز اعلام خواهد کرد .
رییس صندوق رفاه دانشجویان خاطر نشان کرد : تاکیدات و تمهیداتی نیز برای اینکه دقت لازم در تهیه غذای دانشجویان صورت بگیرد در قالب بخشنامه ای از قبل به کلیه دانشگاه ها ارسال شده است و مجدد به دانشگاه علم و صنعت این نکات یادآوری شده است تا در نحوه نگهداری و تهیه مواد غذایی و رعایت بهداشت اقدامات لازم صورت بگیرد .
دکتر مطیعی در خصوص نحوه نظارت بر مواد غذایی مصرفی دانشجویان توسط صندوق رفاه نیز تاکید کرد : ما امکانات و منابع لازم برای نظارت مستقیم بر دانشگاه ها در این زمینه نداریم ضمن اینکه صندوق رفاه دانشجویان یک نهاد مالی در وزارت علوم است و در زمینه بازسازی ، تجهیز و نوسازی ساختمان های خوابگاهی و آشپزخانه کمک می کنیم .
بنابراین نظارت مستقیم بر عهده خود دانشگاه ها است .
اگر چه از سوی معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت در جهت بازرسی از این مراکز مراجعاتی صورت می گیرد .
وی همچنین تاکید کرد : حتی از آب شرب دانشگاه ها که از سیستم های داخلی تامین می شود نمونه گیری انجام شده و گزارش کیفیت آزمایش رسما به دانشگاه اعلام می شود بنابراین نظارت مستقیم فنی بر وضعیت بهداشت بر عهده دانشگاه ها و مراجع قانونی ذی ربط است .
این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : بیمارستان دانشگاه علم و صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران مراکز درمانی وزارت بهداشت.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای دانشگاه ها
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
روزنامه آفرینش
1398/07/28
> رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای : 90 واحد درسی از 107 رشته دانشگاه فنی و حرفه ای تغییر کرد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت : این دانشگاه از میان 107 رشته تحصیلی خود که تاکنون مورد استقبال دانشجویان قرار نمی گرفت و برای آینده آنها شغلی را ایجاد نمی کرد نزدیک به 90 رشته خود را تغییر داده است .
> رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای : 90 واحد درسی از 107 رشته دانشگاه فنی و حرفه ای تغییر کرد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت : این دانشگاه از میان 107 رشته تحصیلی خود که تاکنون مورد استقبال دانشجویان قرار نمی گرفت و برای آینده آنها شغلی را ایجاد نمی کرد نزدیک به 90 رشته خود را تغییر داده است .
ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در گفت وگو با فارس با اشاره به پایش دروس دانشگاه و ایجاد رشته های پر متقاضی گفت : یکی از برنامه های مهم و اولویت دار دانشگاه فنی و حرفه ای اجرای طرح پایش دروس است که به طور مستمر انجام می شود به طوری که رشته های تحصیلی که فاقد دانشجو بوده و آینده شغلی مناسبی را برای دانشجویان ایجاد نمی کردند را به رشته های کاربردی تغییر داده ایم .
هیچ رشته تحصیلی در اجرای طرح پایش حذف نخواهدشد وی افزود : این دانشگاه به هیچ رشته تحصیلی را در اجرای طرح پایش حذف نخواهدکرد و فقط رشته هایی که فاقد دانشجو هستند را تغییر می دهد تا نه تنها کاربردی شوند بلکه برای آینده دانشجویان ایجاد اشتغال کند .
آموزش ما براساس سیستم آموزشی آموزش و پرورش است صالحی عمران تصریح کرد : تعداد رشته های باقی مانده که در طرح پایش قرار دارند تا پایان امسال اصلاح می شوند چرا که آموزش ما براساس سیستم آموزشی آموزش و پرورش است و از آنجایی که ما در این دانشگاه مقطع کاردانی پیوسته نیز داریم مطابق با رشته های هنرستان تغییر رشته های تحصیلی خود را انجام می دهیم .
مدیرکل فرهنگی آموزش و پرورش : برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی به صورت الکترونیکی مدیرکل فرهنگی ، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت : بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی امسال برای نخستین بار به صورت الکترونیکی و با مشارکت وزارت کشور برگزار می شود .
علی رمضانی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : روز یکم آبان ماه امسال اولین دوره انتخابات الکترونیکی در مرکز استان ها با شعار «شورای دانش آموزی طلایه دار گام دوم انقلاب» برگزار خواهد شد که امید است همه استان ها همکاری لازم را داشته باشند .
وی اضافه کرد : قرار است 9 میلیون نفر از دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی در سراسر کشور شرکت کنند .
با توجه به اینکه شورای دانش آموزی یکی از ارکان مدرسه است و در آیین نامه اجرایی مدرسه به طور صریح به آن اشاره شده ، اعضای این شورا به عنوان نماینده دانش آموزان میتوانند در جلسات معلمان و مدیران مدارس کشور شرکت کنند .
وی خاطرنشان کرد : این شورا در مدرسه از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
سالانه حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر از دانش آموزان در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت می کنند و 720 هزار نفر به عنوان اعضای این شوراها برگزیده می شوند که این خود یک ظرفیت ویژه است .
طبق آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان (بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سناد) ، تا 23 مهرماه 15 میلیون و 138 هزار و523 نفر اعلام شد ، از این آمار ، هشت میلیون و 278 هزار و 282 نفر در دوره ابتدایی ، سه میلیون و 437 هزار و 673 نفر در دوره متوسطه اول و دو میلیون و 689 هزار و 344 نفر در دوره متوسطه دوم ثبت نام شده اند .
از میان آمار کل دانش آموزان ثبت نام شده؛ در دوره پیش دبستان733 هزار و 224 نوآموز ، در شاخه نظری یک میلیون و 744 هزار و 719 نفر ، در هنرستان های فنی و حرفه ای 424 هزار و 27 نفر و در هنرستان های شاخه کار دانش 520 هزار و 598 نفر ثبت نام کرده اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه امام صادق
دنیای اقتصاد
1398/07/29
> ایسنا نوشت : 29 مهر 1393 نه تنها برای یک تشکل سیاسی روحانی قدیمی بلکه برای سیاست ایرانی یک نقطه عطف به حساب می آید .
روزی که آیت الله محمدرضا مهدوی کنی پس از شش ماه کما ، دار فانی را وداع گفت تا جناح راست یکی از بزرگان خود و سیاست ایران یکی از وزنه های خود را از دست بدهد .
پنج سال از آن روز گذشته اما خلاء شیوخی چون مهدوی کنی همچنان در سیاست ایرانی به خصوص در میان اصولگرایان به چشم می آید .
> جای خالی آیت الله در بین اصولگرایان 5 ساله شد ایسنا نوشت : 29 مهر 1393 نه تنها برای یک تشکل سیاسی روحانی قدیمی بلکه برای سیاست ایرانی یک نقطه عطف به حساب می آید .
روزی که آیت الله محمدرضا مهدوی کنی پس از شش ماه کما ، دار فانی را وداع گفت تا جناح راست یکی از بزرگان خود و سیاست ایران یکی از وزنه های خود را از دست بدهد .
پنج سال از آن روز گذشته اما خلاء شیوخی چون مهدوی کنی همچنان در سیاست ایرانی به خصوص در میان اصولگرایان به چشم می آید .
اگر زمانی بزرگانی چون هاشمی رفسنجانی ، مهدوی کنی و موسوی خوئینی ها نقش پدرخوانده های جریانات سیاسی کشور را بر عهده داشتند و نظراتشان برای راست و چپ و میانه حجت به حساب می آمد با شکل گیری جریانات تندرو در دل اصلاح طلبان و اصولگرایان و شورش نسل جدید سیاستمداران علیه پیران قوم به نظر می رسد دوران شیخوخیت و ریش سفیدی در سیاست ایران رو به افول است .
به خصوص که سایه سنگین مرگ بر سر نسل اول انقلابیون سنگینی می کند و تا کنون شیوخ و ریش سفیدانی چون هاشمی رفسنجانی ، مهدوی کنی و حبیب الله عسگراولادی را از صحنه خارج کرده است .
از دهه 70 به بعد در جناح راست بزرگانی مثل آیت الله محمدرضا مهدوی کنی به عنوان رئیس دانشگاه امام صادق (ع) که بسیاری از مسئولان نظام از دل آن بیرون می آمدند و حبیب الله عسگراولادی به عنوان دبیرکل قدیمی ترین حزب سیاسی ایران یعنی موتلفه اسلامی و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ، نقش مهمی در به وحدت رساندن جناح راست ایفا می کردند .
از طرفی دو تشکل روحانی یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران به دبیر کلی مهدوی کنی و جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که به جامعتین معروفند به چتری برای وحدت میان اصولگرایان بدل شدند و شخصیت هایی مثل هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری نفوذ و تأثیرگذاری بالایی در میان محافظه کاران داشتند .
در دهه 80 اما اوضاع دگرگون شد .
درست است که انتخابات ریاست جمهوری 1384 ظاهرا با پیروزی یک کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان به انجام رسید ، اما ظهور پدیده احمدی نژاد در واقع افول جریان شیخوخیت در میان اصولگرایان بود .
محمود احمدی نژاد دروازه ای را در سیاست ایرانی گشود که پس از او خیلی ها تلاش کردند از آن دروازه عبور کنند و آن هم کنار زدن نسل انقلابیون اولیه و شوریدن بر بزرگان برای مطرح شدن بود .
شکل گیری برخی تشکل های تندرو با اظهارات و اقدامات عجیب ، دنباله روی از احمدی نژادیسیمی بود که اتفاقا شیوخی چون مهدوی کنی و ناطق نوری و عسگراولادی با چراغ سبز اولیه برای حضور این نیروی به ظاهر اصولگرا باعث پیدایی اش شده بودند .
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1384 تأثیرگذاری پدرخوانده های میانه رو و دلسوز در جناح راست روال عادی خود را طی می کرد ، اما این انتخابات نشان داد که ساز و کار گذشته دیگر چندان کارآمد نیست .
اصولگرایان که با تعدد کاندیدا مواجه بودند تلاش کردند با ایجاد شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی به رهبری ناطق نوری به کاندیدای واحدی برسند ، اما محمود احمدی نژاد این بازی را بر هم زد و به عنوان پدیده انتخابات نه تنها علی لاریجانی را که کاندیدای مورد حمایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی بود ، کنار زد بلکه توانست بر همه کاندیداها غلبه کند و به ریاست جمهوری برسد .
افتراقات میان جریان اصولگرا پس از انتخابات 84 نشان داد که امثال مهدوی کنی و عسگراولادی هم دیگر آن برش گذشته را ندارند و حتی جوان ترهای جریان اصولگرا نقش گذشته جامعتین را هم برنمی تابند و تنها در حرف ، جامعتین را زعیم قوم می دانند ولی در عمل هر کسی راه خود را می رود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه امام صادق
دنیای اقتصاد
1398/07/29

پس از شروع تنش ها در میان اصولگرایان که از 84 آغاز شده بود ، انتخابات 88 نقطه عطف دیگری بود که باعث شد برخی از چهره ها که روزگاری به عنوان وزنه و محل رجوع جناح راست به حساب می آمدند از این جناح فاصله بگیرند .
هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری و حسن روحانی بعد از مناظره های جنجالی 88 دیگر در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نکردند تا جناح راست چند مهره تأثیرگذار خود را از دست بدهد .
علی لاریجانی هم که در سال 84 کاندیدای رسمی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود کم کم خود را به جریان جدیدی که به زعامت هاشمی رفسنجانی شکل می گرفت یعنی اعتدال ، نزدیک تر کرد .
از طرفی درگذشت آیت الله مهدوی کنی که هنوز نقطه وصلی برای همه گروه های اصولگرا به حساب می آمد در مهر 93 و همچنین فوت حبیب الله عسگراولادی که سابقه سیاسی او احترام خاصی را برایش میان همه جناح ها به وجود آورده بود در آبان 92 باعث شد تا اصولگرایان عملاً با بحران داشتن ریش سفیدی که مورد وثوق همه گروه ها و احزاب اصولگرا باشد مواجه شوند .
در 11 آذر 93 و کمتر از دو ماه پس از درگذشت مهدوی کنی اعضای جامعه روحانیت مبارز آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی را به جانشینی او برگزیدند .
اتفاقی که امید به احیای این تشکل پس از کمای مهدوی کنی را زنده کرد و حتی طرحی در میان اصولگرایان با عنوان شورای فقهای ثلاث با حضور موحدی کرمانی ، مصباح یزدی و محمد یزدی مطرح شد ، اما انتخابات ریاست جمهوری 96 و شکل گیری جمنا و بی توجهی به جامعتین و این شورای فقها نشان داد که در جریان اصولگرا هر کسی ساز خود را کوک می کند .
از طرفی حضور مصباح یزدی در شورای فقهای ثلاث عملا به میدان دادن به جبهه پایداری که مصباح پدر معنوی آن به حساب می آید منجر شد و عایدی چندانی برای اصولگرایان میانه رو نداشت .
در این میان نیروهایی مثل محمدرضا باهنر که پس از عسگراولادی به ریاست جبهه پیروان خط امام و رهبری رسیده بود تلاش کردند بر بانگ وحدت بکوبند ولی نهایتا شکست در دو انتخابات 94 و 96 مشخص کرد که اصولگرایان همچنان از ریش سفیدی که در نهایت حرف آخر را بزند رنج می برند .
در این پنج سال پس از درگذشت مهدوی کنی ، جامعه روحانیت مبارز تلاش کرده تا نقش گذشته خود را بازیابی کند و حتی با تغییر اساسنامه از یک تشکل منحصر به تهران به تشکلی کشوری بدل شده است .
از 8 خرداد 1397 طبق اساسنامه جدید ، موحدی کرمانی به ریاست شورای مرکزی رسیده و نیروهای جوان تری مثل سیدرضا تقوی قائم مقام رئیس و دبیر شورای مرکزی ، مصطفی پورمحمدی دبیر عالی و غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز شده اند تا از ظرفیت های خود برای به کرسی رساندن خواسته های این تشکل سیاسی قدیمی در جناح راست استفاده کنند .
درست است که گفته شد ناطق نوری با دعوت موحدی کرمانی در یکی از جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت کرده است اما شاید سابقه دوستی دیرینه پورمحمدی با ناطق نوری یکی از این ظرفیت ها باشد که باعث شد شیخ نور پس از 10 سال قهر با تشکلی که روزگاری او و هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی زیر چتر دبیر کلی مهدوی کنی صحنه گردانان اصلی آن بودند در جلسه هشتم مهر جامعه روحانیت مبارز شرکت کند .
مناظره های انتخابات بحث برانگیز 1388 و شورش احمدی نژاد علیه زعمای قوم و حمایت نکردن این تشکل از یکی از اعضای تاثیرگذار خود و جمع شدن پشت سر احمدی نژاد به قهر ناطق از حضور در جسات جامعه روحانیت انجامید ، اما حالا خبر حضور ناطق در یکی از جلسات جامعه روحانیت مبارز این امید را در میان برخی اصولگرایان میانه رو ایجاد کرده تا شیخ نور شاید برای حضور مستمر در جلسات جامعه روحانیت مبارز و به دنبال آن جلسات هفتگی وحدت میان اصولگرایان که تاکنون نتیجه خاصی هم نداشته اند چراغ سبزی نشان داده باشد و جناح راست را از این سردرگمی و همچنین یکه تازی برخی گروه های تندرو نجات دهد .
اظهار امیدواری برخی قدیمی های جناح راست برای بازگشت ناطق به سیاست آن هم از دل جامعه روحانیت در این روزها نشان داد که هنوز هم شیخ نور می تواند به حمایت بخش قابل توجهی از دوستان قدیمی اش امیدوار باشد .
در همین زمینه احمد توکلی در 18 مهر ، گفت : «از قرائن موجود به نظر می رسد که آقای ناطق نوری تصمیم گرفته است دوباره به صحنه سیاسی بازگردد .
یکی از نشانه های آن هم حضور ایشان در دو جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت است .
آقای ناطق نوری فردی پرسابقه و توانا هستند که به دلیل بعضی دلخوری ها چند سالی از عرصه سیاست کناره گیری کردند و به امور علمی پرداختند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه امام صادق
دنیای اقتصاد
1398/07/29

ضمن آن که رویکرد ایشان قابل تقدیر است اما بر اساس هویت سیاسی برجسته ای که دارند ضرورت دارد که دوباره به سیاست بیایند ، زیرا حیف است که از چنین ظرفیتی استفاده نشود .
در آخرین گفت وگویم با آقای ناطق به ایشان توصیه کردم که فرصت خدمت را بیش از این از دست ندهید و به ناملایمات احتمالی هم توجه نکنید که ایشان مثبت برخورد کردند .
واقعیت این است که تعداد افراد استواری مانند آقای ناطق محدود است و بعد از مرحوم آیت الله مهدوی کنی و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور آقای ناطق در جامعه روحانیت مبارز مغتنم است .
» توکلی در پاسخ به این پرسش که در صورت حضور ناطق نوری در عرصه سیاست ، چه نیروهایی علیه او فعالیت می کنند ، اظهار کرد : «تصور نمی کنم که فرد یا گروهی علیه آقای ناطق اقدام خاصی انجام دهد یا سخنی بگوید ، اما ممکن است برخی خوشحال نشوند که چندان مهم هم نیست؛ زیرا آقای ناطق اگر بخواهد به صورت جدی فعالیت کند ، تمام این ملاحظات را در نظر می گیرد و سپس می آید که فکر می کنم ان شاءالله خواهد آمد .
» البته این صحبت توکلی در حالی مطرح شد که زمزمه های بازگشت ناطق با مخالف خوانی هایی در میان برخی اصولگرایان که از قضا به تندروی مشهورند و رگه هایی از احمدی نژادیسم هم در آنها دیده می شود مواجه شد .
به نظر می رسد حضور بیشتر و البته دادن آزادی عمل به امثال ناطق نوری در جامعه روحانیت مبارز شاید بتواند نخ تسبیحی برای اصولگرایان باشد تا دانه های پراکنده جناح راست را همانند دوران اقتدار مهدوی کنی حول یک محور و به دور از هیاهو و تندروی جمع کند .
اتفاقی که به این آسانی و با حضور در یکی دو جلسه خاص امکان پذیر نیست ، ولی نشانه هایی از وقوع آن در اعمال و گفتار برخی از اصولگرایان بانفوذ دیده می شود و اگر جناح راست از این فرصت استفاده نکند شاید همان ها که از روز انتشار خبر حضور ناطق در جلسه جامعه روحانیت شروع به تبلیغات علیه او کرده اند رشته تسبیح اصولگرایان را به دست گیرند و مانند سال 84 معجزه دیگری را به کشور تحمیل کنند .
این مطلب برایم مفید است بلی 3 نفر این پست را پسندیده اند کلمات کلیدی : اصولگرایان انقلاب ایران مصطفی پورمحمدی مهدوی کنی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه لرستان
روزگار ما
1398/07/29
> چند پروژه زیرساختی و عمرانی دانشگاه لرستان و پارک علم و فناوری استان لرستان ، با حضور دکتر منصور غامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان ، معاونان دانشگاه لرستان ، رؤسای دانشکده های دانشگاه لرستان و دکتر محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان ، افتتاح شدند .
> وزیر علوم گفت : دانشگاه ها برای ورود جوانان بر اشتغال مبتنی بر دانش و فناوری بسترسازی کنند .
دکتر منصور غامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد : جوانان صاحب علم و فن می توانند موتور حرکت صنایع دانش بنیان را توسعه دهند و بر اساس و مبنای دانش ، تحریک و تقویت کنند .
وی افزود : ازمه این مهم این است که دانشجویان را با فضای جدید کسب وکار ، اشتغال و آینده کاری آشنا و امیدوار کنیم که استعداد و آموخته های آنان سرمایه اصلی برای ورود به بازار کار ، بخش های تولیدی و صنعتی است .
وزیر علوم عنوان کرد : مراکزی همچون رشد و پارک علم و فناوری و نوآوری دانشگاه ها بسترسازی ازم را برای ورود جوانان بر اشتغال مبتنی بر دانش و فناوری مهیا کنند .
غامی با بیان اینکه بودجه پژوهشی دانشگاه ها توسط هیات امنا هرساله تصویب می شود ، اظهار کرد : بودجه پژوهشی دانشگاه ها خوب است اما کافی نیست چون سهم بودجه پژوهشی کم است و روسای دانشگاه ها و مسئول مالی اجازه جابجایی یک ریال از بودجه پژوهشی را ندارند .
غامی خاطرنشان کرد : سهم بودجه پژوهشی هر دانشگاهی حداقل بین 10 تا 15 درصد بودجه دانشگاه بوده و البته در برخی دانشگاه ها یک سوم بودجه را به امر پژوهش اختصاص داده شده است و این رقم اندکی نیست .
وزیر علوم بیان کرد : مرکز نوآوری دانشگاه به همت مدیریت دانشگاه و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده که از این مرکز بازدید داشتیم .
وی گفت : این مرکز نیز گروه هایی از صاحبان ایده و فناوری را در خود جای داده که معمواً مراحل پیش رشد را طی می کنند تا در پارک ها مستقر و بتوانند شرکت های مستقل تولیدکننده و یا ارائه خدمات کافی برای خود و در سطح جامعه تبدیل شوند .
غامی افزود : در بازدید از فاز دوم توسعه دانشکده علوم پایه داشتیم که این فاز به مجموع فضاهای دانشگاه اضافه شده است .
وزیر علوم خاطرنشان کرد : دانشگاه لرستان از نظر سنی جوان قلمداد می شود که با همت مدیریت ارشد استان و رئیس دانشگاه لرستان شاهد رشد و توسعه آن با شتاب بیشتری صورت گیرد .
وی گفت : آزمایشگاه مرکزی را نیز بازدید کردیم که جزو نمونه های بسیار خوب است که در بین آزمایشگاه های دانشگاه های کشور حائز رتبه پنج تا هفت است .
غامی گفت : دانشگاه لرستان می تواند عاوه بر دانشگاه و استان به سایر دانشگاه های دیگر استان ها ارائه خدمات آزمایشگاهی داشته و در توسعه فناوری ها و فراهم کردن زیرساخت های خدمات علمی مؤثر باشد .
پروژه هایی که توسط وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسیدند به این شرح است : افتتاح آزمایشگاه تحقیقات آب دانشگاه لرستان آزمایشگاه تحقیقات آب در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح شد .
دکتر محمد فیضیان معاون پژوهشی دانشگاه لرستان گفت : آزمایشگاه تحقیقات آب در زمینی به مساحت 400 متر مربع احداث شده است که برای احداث این پروژه 950 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است .
فیضیان گفت : این آزمایشگاه با هدف شناخت سیاب ها و رسوب و حرکت رودخانه راه اندازی شده تا بتوانیم در مورد سیاب ها شناخت بیشتری پیدا کنیم .
معاون پژوهشی دانشگاه لرستان بیان کرد : در این آزمایشگاه برای رسیدن به هدفمان که همان شناخت ویزگی های سیاب در مسیر رودخانه های استان است این مسیرها شبیه سازی شدند .
افتتاح مزرعه آموزشی تحقیقاتی مرغ بومی دانشگاه لرستان مزرعه آموزشی تحقیقاتی مرغ بومی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه لرستان
روزگار ما
1398/07/29

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان در این خصوص گفت : مزرعه آموزشی تحقیقاتی مرغ بومی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع)2 هکتار( احداث شده است .
دکترمحمد فیضیان اظهار داشت : برای این پروژه دانشگاه لرستان 600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است .
وی افزود : یکی از مشکات مرغ ها در روستاها وزن کم آنهاست که با افتتاح این مزرعه مرغ های بومی در فاصله دو تا سه ماه به اندازه مرغ های پرورشی می شوند که کاما ارگانیک هستند و سعی می کنیم از آنتی بیوتیک برای پرورش آنان استفاده نشود .
معاون پژوهشی دانشگاه لرستان عنوان کرد : این مزرعه جزو طرح های پایلوت است و گنجایش پرورش 1500 تا 2000 مرغ بومی را دارد .
افتتاح پژوهشکده زنبور عسل و مرکز تحقیقات بلوط دانشگاه لرستان پژوهشکده زنبور عسل و مرکز تحقیقات بلوط دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح شد .
دکتر محمد فیضیان معاون پژوهشی دانشگاه لرستان در این خصوص به خبرنگار ایسنا ، گفت : پژوهشکده زنبور عسل و مرکز تحقیقات بلوط در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با مساحت 500 متر مربع افتتاح شد .
وی افزود : با توجه به پتانسیل استان در مورد تولید عسل با همکاری اتحادیه زنبورداران و زنبورداران لرستانی کارگاه های آموزشی برگزار و از سوی این قشر با استقبال خوبی مواجه شد .
معاون پژوهشی دانشگاه لرستان بیان کرد : راه اندازی این پژوهشکده در راستای ارتباط بین دانشگاه و جامعه است و بناست بخشی از پایان نامه دانشجویان رشته کشاورزی به این مهم اختصاص یابد .
فیضیان در مورد مرکز تحقیقات بلوط دانشگاه لرستان گفت : با توجه به اینکه هویت زاگرس بلوط است ، جلسات متعددی را با منابع طبیعی استان برگزار کردیم و مقرر شد بخشی از پایان نامه دانشجویان به مساله بلوط اختصاص یابد .
افتتاح ساختمان آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه لرستان ساختمان آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح شد .
دکتر جعفری معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان گفت : ساختمان آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه با 2050 متر مربع زیربنا و با اعتبار 5 .
4 میلیارد تومان در دولت تدبیر امید احداث شده است .
وی افزود : مناقصه احداث این پروژه از اواخر سال 94 برگزار و به پیمانکار واجد شرایط واگذار شد .
جعفری بیان کرد : این پروژه بخشی از پروژه آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی بوده که این پروژه ها در زمان دکتر خسرو عزیزی انجام شده است .
افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه لرستان مرکز نوآوری دانشگاه لرستان با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح شد .
دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان ، گفت : مرکز نوآوری با استفاده از اعتبارات ملی با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح شد .
وی اضافه کرد : مرکز نوآوری دانشگاه لرستان یکی از کارهای با ارزش استان است که دانشجویان را با هدایت اعضاء هیات علمی به سمت ایده پردازی سوق می دهد .
عزیزی عنوان کرد : از طریق این مرکز از دانشجویان دارای ایده حمایت و آنها را به مراکز رشد معرفی می کنیم .
رئیس دانشگاه لرستان بیان کرد : تاکنون برای تجهیز این مرکز 350 میلیون تومان هزینه شده و بناست این رقم از محل اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین شود .
وی تصریح کرد : تاکنون این معاونت 150 میلیون تومان از اعتبار مذکور را به دانشگاه پرداخت کرده است .
عزیزی تصریح کرد : این مرکز در زمینی به مساحت 1400 متر مربع احداث شده است ، در ابتدا سایت کامپیوتر 50 دستگاه داشت و در هفته پنج دانشجو از آن استفاده نمی کرد اما توانستیم این سایت را تغییر کاربری داده و به مرکز نوآوری دانشگاه تبدیل کنیم و در کنار آن نیز سایت کامپیوتر را راه اندازی کردیم .
افتتاح فاز دوم توسعه ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان رئیس دانشگاه لرستان در این خصوص گفت : فاز دوم توسعه ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه با مساحت 4000 مترمربع و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان افتتاح شد .
دکتر خسرو عزیزی اظهار داشت : پس از آزادسازی حریم قلعه فلک اافاک و بر اساس اجرای مصوبه مجلس ششم ، مقرر شد دانشکده علوم پایه در سایت مرکزی دانشگاه لرستان احداث شود که دو فاز برای آن طراحی شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
کارو کارگر
1398/07/29
> رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم تشییع معاون نیروگاهی این سازمان گفت : ما یار بزرگی را از دست دادیم.
> رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم تشییع معاون نیروگاهی این سازمان گفت : ما یار بزرگی را از دست دادیم .
او شیفته خدمت به خلق بود .
به گزارش ایسنا ، علی اکبر صالحی در مراسم تشییع پیکر دکتر احمدیان گفت : همه به یاد این مرد بزرگ ، شریف و با اخلاق و علم با عشق و دوستی اینجا آمدید .
شناخت من از او به 41 سال پیش برمی گردد .
وی گفت : 20 روز پیش سر کلاس حالشان بد می شود و آنژیو می کنند و می بینند رگ های قلب شان بسته شده است .
البته بیماری قند داشتند اما فکر نمی کردیم به این شکل اتفاق بیفتند .
صالحی از پرسنل بیمارستان جماران تقدیر کرد و گفت : عمل قلب بازشان خوب انجام شد و حالشان بهتر شده بود و با او صحبت کردیم اما دوباره شب در بخش حالشان بد می شود .
وی گفت : آرامش عجیبی در وجودشان دیدم در این مدت که در بیمارستان بودند .
انگار دلش دیگر اینجا نبود .
فوت ایشان در شب اربعین قابل اعتناست .
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود : من پشتیبان و مدیر لایقی را از دست دادم .
همیشه درد دل می کرد درباره کار نیروگاه بوشهر با حجم زیاد بدهی که نیروگاه بوشهر داشت اجازه نداد لحظه ای کار متوقف شود و کار را با زحمت پیش برد .
او قبل از اینکه حالش بد شود کوه رفته بود و قلبش مشکلی نداشته است .
در دوران کاری اش باید بگویم او را شهید راه انجام ماموریت های خطیر در کشور می دانم .
همچنین رضا امراللهی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این مراسم سخنانی ایراد کردند .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در سخنانش از ارتقای احمدیان در یکی دو هفته گذشته به سطح استاد تمامی خبر داد و گفت : این مرد عزیز در حالی که در حال مدیریت در سطح بالای کشور بود از خدمات آموزشی کوتاهی نکرد و همیشه در کلاس درس منظم و دقیق حاضر می شد .
او در طی دوران تدریسش هیچ وقت درخواست ارتقا سطح و رتبه نداشت و همیشه بی منت و بی تمایل نسبت به این مساله بود اما دانشگاه در یکی دوهفته گذشته پرونده ایشان را بررسی و با قاطعیت رای به ارتقای این استاد فرهیخته به سطح استاد تمامی داده شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
اقتصاد مردم
1398/07/29
> دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : تا دو هفته آینده مدار ثانویه راکتور اراک راه اندازی می شود.
> دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : تا دو هفته آینده مدار ثانویه راکتور اراک راه اندازی می شود .
به گزارش ایلنا ، اصغر زارعان در مراسم افتتاحیه چهل و هشتمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در کرمان گفت : ما کشوری مسلمان هستیم و طبق فتوای رهبر معظم انقلاب به دنبال ساخت بمب اتمی نیستیم ، بلکه به دنبال پیشرفت در حوزه پزشکی و کشاورزی هستیم .
زارعان افزود : مسئله هسته ای بهانه ای است که غربی ها به دنبال آن هستند و اگر این موضوع نیز حل شود به دنبال بهانه ای دیگر خواهند بود ، چرا که ما کشوری هستیم که به اکتشاف ، استخراج و غنی سازی سانتریفیوژ دست یافته ایم و این موضوع غربی ها را نگران می کند .
وی تصریح کرد : به دلیل اینکه فعالیت های ایران صلح آمیز است ، سعی شده به اهداف تعریف شده برسیم .
دستیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی گفت : ما با ایستادگی ، مقاومت ، تدبیر و هوشمندی باید کار را جلو ببریم و تا امروز با مدیریت کشور و رهنمودهای مقام معظم رهبری و بهره مندی اساتید و دانشگاه ها در این حوزه موجب اقتدار روزافزون ما در فعالیت های مختلف از جمله هسته ای شده است .
زارعان بیان کرد : نیروگاه بوشهر روزانه به اندازه 6 و نیم میلیون بشکه صرفه جویی انرژی در حوزه نفت دارد و هرچه در برق هسته ای پیش برویم در ذخایر استراتژیک می توانیم کار کرده و می توانیم برق ماندگار و پایدار داشته باشیم .
وی اظهار داشت : نظام اسلامی در پی عملیاتی کردن چرخه سوخت از اکتشاف و استخراج و سوخت بومی کار کرده و در زمره 10 کشور اول دنیا در این حوزه است و این اقدام منجر به عصبانیت غربی ها و حتی کشورهایی شده که با ما ارتباط دوستانه دارند .
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : براساس حمایت همه دولت ها از ابتدا تا امروز و حمایت های مقام معظم رهبری صنعت هسته ای کشور بومی شده و همه دوره ها کمک کرده اند که بتوانیم این چرخه را بومی سازی کنیم و با یک باد نلرزیم .
زارعان با اشاره به اسکن بخش اعظمی از مساحت کشور گفت : اکنون می دانیم چقدر ماده استراتژیک اورانیوم بومی داریم و امسال از 50 تن اورانیوم بومی استفاده خواهیم کرد .
وی با اشاره به اینکه سالانه به 27 تن اورانیوم غنی شده برای یک نیروگاه قدرت نیاز داریم ، افزود : اکنون به ظرفیت قبل از انقلاب در کیک زرد رسیده ایم و باید روز به روز به فعالیت های خود ادامه بدهیم .
دستیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه انرژی هسته ای به صنایع دیگر خدمات می دهد ، تصریح کرد : ماده اولیه کیک زرد را بومی تولید می کنیم و این اقدام در قدرت چانه زنی ما در عرصه بین المللی خیلی اثرگذار است .
زارعان در ادامه اعلام کرد : تا دو هفته آینده مدار ثانویه رآکتور در حال بازطراحی اراک راه اندازی خواهد شد و تا سال بعد تست های سرد و تا سال 1400 رآکتور اراک کاملا راه اندازی خواهد شد که اقدامی اقتدارآفرین و کار جهادی و عملیاتی است .
وی گفت : همچنین سه نسل جدید از ماشین های سانتریفویژ (تک ماشین) در روزهای آینده رونمایی خواهد شد .
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر در مذاکرات اعتماد 100 درصدی می کردیم ، اکنون جایگاه ما این نبود و با کار جهادی و بصیرت این کارها رخ داد تصریح کرد : اگر بخواهیم به وضعیت قبل بازگردیم ، این اقدامات تمرین است که به خوبی نیز انجام می پذیرد .
اگر این اقدامات نبود ، در زمان بازگشت فاصله زیادی داشتیم؛ لذا تمرینی که داریم برای بازگشت پذیری است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان
اقتصاد مردم
1398/07/29

هر چند ظرفیت غنی سازی مدنظر و موردنیاز را انجام می دهیم ، اما در حوزه تحقیق و توسعه نیز کار چند ساله صورت گرفته که چند ماشین را می توانیم رونمایی کنیم .
محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در این برنامه گفت : کرمان امسال برای دومین سال متوالی میزبان نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای است و در سال 91 که برای اولین بار این نمایشگاه در کرمان برگزار شد رکورد بیشترین بازدید نمایشگاه را در این 48 سال داشته است .
وی افزود : این نمایشگاه با هدف آگاه سازی عمومی به دانش صنعت هسته ای به عنوان تکنولوژی مفید ، دسترسی دانشگاهیان به چکیده ای از آخرین دستاوردهای کشور و ایجاد علاقمندی به جذب علاقمندان و تقویت خودباوری برگزار شده است .
محمد علی دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز گفت : این نمابیشگاه فرصت خوبی است تا مردم جامعه با اهمیت فعالیت هسته ای اشنا شوند و این تبلیغات سوئی که دشمن نسبت به آن دارد برطرف شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
عصر رسانه
1398/07/29
> انتشار اولین گزارش ملی سیلاب ریشه یابی علت وقوع سیل در 4استان سرانجام پس از 6 ماه انتظار ، اولین گزارش ملی سیلاب توسط کمیته ای که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی دلایل بروز این بلای طبیعی مشخص شده بود ، منتشر شد.
> انتشار اولین گزارش ملی سیلاب ریشه یابی علت وقوع سیل در 4استان سرانجام پس از 6 ماه انتظار ، اولین گزارش ملی سیلاب توسط کمیته ای که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی دلایل بروز این بلای طبیعی مشخص شده بود ، منتشر شد .
در هفته گذشته کمیته بررسی و تدوین گزارش ملی سیلاب به ریاست رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژۀ گزارش ملی سیل آب ها گزارش اولیه خود در خصوص دلایل رخداد این بلای طبیعی ارائه کرد .
گفتنی است در سیل فروردین ماه سال جاری ، در حدود 200 شهر و 4300 روستا در 25 استان کشور تحت تأثیر سیلاب ها قرار گرفتند؛ نزدیک به 80 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند؛ بین 100 30 درصد ساکنان بیش از 350 روستا و برخی از شهرها تخلیه شدند و 400 هزار نفر به صورت اضطراری اسکان داده شدند .
اما آنچه در سیلاب های مزبور رخ داد ، مسائل و پرسش های زیادی را در زمینۀ موضوعاتی همچون علت بارش ها و ارتباط آن با تغییر اقلیم؛ چگونگی پیشبینی ها و هشدارهای سیل؛ نقش و عملکرد سدها؛ مدیریت حریم و بستر رودخانه ها و وضعیت آموزش مدیریت ریسک و شرایط اضطراری در سازمانهای متولی مدیریت سیل مطرح می کند .
به عبارت دیگر ، این پرسش مطرح می شود که پیش از وقوع سیلاب های اسفند و فروردین گذشته تا چه حد آماده بودیم ، چگونه عمل کردیم ، چه نارسایی ها و زمینه های بهبودی وجود دارد ، چگونه می توان این تهدید را به فرصت بدل کرد ، درس آموخته های سیلاب های اخیر چیست و چه راهکارهایی برای ارتقای سطح تاب آوری کشور در مقابل سیلاب ها پیشنهاد می شود .
بررسی کارشناسانه و بیطرفانۀ ابعاد مختلف تجربۀ سیلاب های اخیر و یادگیری از آنچه گذشت برای عمل در آینده ، وظیفه ای بود که در 27 فروردین 1398 براساس حکمی از طرف رئیس جمهور بر عهدۀ «هیأت ویژۀ گزارش ملی سیلاب ها» قرار داده شد .
بنزین سوپر نایاب شد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اقدام به صادرات بنزین سوپر کرده است و به مصرف کنندگان بنزین سوپر در داخل کشور پیشنهاد می کند به جای بنزین سوپر از بنزین یورو 4 و 5 استفاده کنند .
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران به حدود 115 میلیون لیتر در روز خبر داده و تاکید کرده است : ایران به بزرگترین تولیدکننده بنزین در بین کشورهای عضو اوپک تبدیل شده است .
همزمان با ظرفیت سازی تولید بنزین اما اواسط تابستان سال جاری تاکنون عرضه بنزین سوپر در کلانشهرهای کشور همچون تهران متوقف و یا به صورت قطره چکانی انجام می شود به طوری که مشاهدات از وضعیت جایگاه های سوخت حتی در مرکز و شمال تهران حاکی از آن است که مدت هاست بنزین سوپری در این جایگاه ها عرضه نشده است .
آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی عرضه و توزیع سوخت در کشور نشان می دهد که متوسط مصرف روزانه بنزین سوپر سال گذشته حدود 2 .
5 تا سه میلیون لیتر در روز بوده است .
همزمان با افزایش تولید بنزین با بهره برداری از فاز سوم ستاره خلیج فارس عملا باید مشکل عرضه بنزین سوپر حل شده باشد زیرا بنزین این پالایشگاه دارای 0 .
5 پی .
پی .
ام گوگرد و با اکتان بین 93 تا 95 است .
اما با بهره برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها عرضه بنزین سوپر در کشور افزایش نیافته بلکه عرضه این نوع بنزین عملا قطع شده است .
در همین حال ، پیگیری ها حاکی از آن است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اقدام به صادرات بنزین سوپر به کشورهای همجوار می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه تهران
عصر رسانه
1398/07/29

علیرغم آنکه صادرات بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به جای نفت خام به طور کلی سیاست قابل دفاعی است اما باید بررسی کرد که آیا تنها بنزین قابل فروش در بازارهای صادراتی بنزین سوپر است یا انواع دیگر بنزین تولیدی کشور را هم می توان به صادرات اختصاص داد .
به خصوص با توجه به این نکته که بازارهایی مانند افغانستان سالها مشتری کم کیفیت ترین نوع بنزین ایران بوده اند و حتی سابقه صادرات بنزین پیرولیز هم به این کشور و بعضی دیگر از همسایگان وجود دارد .
مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در توجیه عدم عرضه و توزیع بنزین سوپر در کشور تاکید دارند که بنزین یورو 4 و 5 با اکتان 90 تا 91 می تواند جایگزین مناسبی برای بنزین سوپر باشد این درحالی است که احتراق و میزان آلایندگی بنزین سوپر با اکتان 93 تا 95 به مراتب کمتر از بنزین یورو 4 و 5 است .
بنزین سوپر با توجه به اکتان بالاتر از بنزین معمولی و یورو 4 و 5 می تواند ضمن صرفه جویی قابل توجه در مصرف سوخت و به تبع آن کاهش انتشار آلایندگی به احتراق مناسب تر کمک کند .
آتش سوزی جزئی در پالایشگاه آبادان مهار شد آتش سوزی واحد هدایت کننده مواد زائد نفتی پالایشگاه نفت آبادان در کمتر از پنج دقیقه خاموش شد و این واحد اکنون عملیاتی است .
به گزارش شرکت پالایش نفت آبادان ، ساعت 10 و 30 دقیقه صبح دیروز (یکشنبه ، 28 مهرماه) آتش سوزی جزئی در واحد هدایت کننده مواد زائد نفتی (پایپ تراک واحد 55) این پالایشگاه نفتی رخ داد که با سرعت عمل واحدهای آتش نشانی ، ایمنی و واحدهای عملیاتی در کمتر از پنج دقیقه خاموش شد .
شایان ذکر است این حادثه وقفه ای در فعالیت و تولید پالایشگاه نفت آبادان ایجاد نکرد و هیچ گونه خسارت جانی نداشت و واحد یادشده هم اکنون عملیاتی است ، همچنین از سرایت آتش به دیگر واحدها جلوگیری شد .
علت وقوع این حادثه از سوی واحد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (اچ اس یی) پالایشگاه آبادان در حال بررسی است .
پالایشگاه نفت آبادان یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفتی ایران است که ساخت آن در سال 1291 هجری شمسی پایان یافت و تا آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1359 بزرگترین پالایشگاه دنیا با ظرفیت پالایش روزانه 628 هزار بشکه نفت به شمار می رفت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی
افکار
1398/07/28
> رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم تشییع معاون نیروگاهی این سازمان گفت : ما یار بزرگی را از دست دادیم .
او شیفته خدمت به خلق بود .
> به گزارش افکارنیوز ، علی اکبر صالحی در مراسم تشییع پیکر دکتر احمدیان گفت : همه به یاد این مرد بزرگ ، شریف و با اخلاق و علم با عشق و دوستی اینجا آمدید .
شناخت من از او به 41 سال پیش برمی گردد .
اخبار سیاسی او گفت : 20 روز پیش سر کلاس حالشان بد می شود و آنژیو می کنند و می بینند رگ های قلب شان بسته شده است .
البته بیماری قند داشتند ، اما فکر نمی کردیم به این شکل اتفاق بیفتند .
صالحی از پرسنل بیمارستان جماران تقدیر کرد و گفت : عمل قلب بازشان خوب انجام شد و حالشان بهتر شده بود و با او صحبت کردیم ، اما دوباره شب در بخش حالشان بد می شود .
او گفت : آرامش عجیبی در وجودشان دیدم در این مدت که در بیمارستان بودند .
انگار دلش دیگر اینجا نبود .
فوت ایشان در شب اربعین قابل اعتناست .
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود : من پشتیبان و مدیر لایقی را از دست دادم .
همیشه درد دل می کرد درباره کار نیروگاه بوشهر با حجم زیاد بدهی که نیروگاه بوشهر داشت اجازه نداد لحظه ای کار متوقف شود و کار را با زحمت پیش برد .
او قبل از اینکه حالش بد شود کوه رفته بود و قلبش مشکلی نداشته است .
در دوران کاری اش باید بگویم او را شهید راه انجام ماموریت های خطیر در کشور می دانم .
همچنین رضا امراللهی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این مراسم سخنانی ایراد کردند .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در سخنانش از ارتقای احمدیان در یکی دو هفته گذشته به سطح استاد تمامی خبر داد و گفت : این مرد عزیز در حالی که در حال مدیریت در سطح بالای کشور بود از خدمات آموزشی کوتاهی نکرد و همیشه در کلاس درس منظم و دقیق حاضر می شد .
او در طی دوران تدریسش هیچ وقت درخواست ارتقا سطح و رتبه نداشت و همیشه بی منت و بی تمایل نسبت به این مساله بود ، اما دانشگاه در یکی دوهفته گذشته پرونده ایشان را بررسی و با قاطعیت رای به ارتقای این استاد فرهیخته به سطح استاد تمامی داده شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/07/29
> عبدالحمید علیزاده ، مدیرکل امور دانشجویان خارجی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایرنا گفته است : «تا پایان سال 1397 قریب به 40 هزار دانشجوی بین المللی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور درحال تحصیل بوده اند .
> عبدالحمید علیزاده ، مدیرکل امور دانشجویان خارجی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایرنا گفته است : «تا پایان سال 1397 قریب به 40 هزار دانشجوی بین المللی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور درحال تحصیل بوده اند .
این دانشجویان از طریق شرکت در کنکور سراسری ، غیربورسیه شهریه پرداز و بورسیه وارد دانشگاه های کشور شده اند .
» او افزود : «از این تعداد دانشجوی خارجی ، 29هزار نفر در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم هستند و با احتساب دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی حدودا 40 هزار دانشجوی بین المللی شاغل به تحصیل در کشور داریم .
» دبیرکل امور دانشجویان خارجی وزارت علوم یادآور شد : «موسسات جذب دانشجوی خارجی به منظور ساماندهی نحوه جذب و پذیرش متقاضی بین المللی در دانشگاه های کشور ایجاد می شوند؛ این مساله با الهام از موسسات اعزام دانشجو به خارج که در کشور فعال است و اعزام را با نظم و نظام مشخصی سروسامان می دهند ، صورت می گیرد . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
جمهوری اسلامی
1398/07/29
> براساس برنامه زمانبندی آزمون دکتری سال 1399 در تاریخ 9 اسفند 98 برگزار خواهد شد.
> براساس برنامه زمانبندی آزمون دکتری سال 1399 در تاریخ 9 اسفند 98 برگزار خواهد شد .
دکتر حسین توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش با بیان اینکه پیش از این قرار بود بود این آزمون در 2 اسفند 98 برگزار شود گفت : با توجه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 2 اسفند 98؛ تاریخ برگزاری آزمون دکتری سال 1399 به 9 اسفند 98 تغییر پیدا کرده است .
وی گفت : زمان نام نویسی آزمون دوره های دکتری تخصصی (ph .
d) نیز از 6 آذر تا 12 آذر 98 و از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www .
sanjesh .
org است .
آقای توکلی با بیان اینکه برنامه زمان بندی نام نویسی و همچنین برگزاری آزمون های سراسری سال 99 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از طریق تارنمای اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است افزود : نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز از 16 آذر تا 25 آذر 98 خواهد بود و آزمون آن نیز روز های پنجشنبه و جمعه 28 و 29 فروردین 1399 برگزار می شود .
وی گفت : نام نویسی آزمون سراسری (کنکور) 99 نیز از 16 تا 24 بهمن 98 از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش انجام می شود و این آزمون نیز در روز های پنجشنبه و جمعه 12 و 13 تیر 99 برگزار خواهد شد .
آقای توکلی افزود : با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش؛ داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل کرده اند به یکی از دو مجموعه سوال (سوالات نظام آموزشی 3 3 6 یا سوالات مربوط به نظام آموزشی قدیم ، سالی واحدی و ترمی واحدی) که تمایل دارند پاسخ دهند و لازم است داوطلبان در زمان ثبت نام علاقه مندی خود به پاسخگویی هریک از مجموعه سوالات اعلام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه گویه
1398/07/29
> رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت قم ، تعامل شکل گرفته میان مراکز علمی و صنعتی استان را کم نظیر دانست و گفت : قرارداد 20 طرح.
> رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت قم ، تعامل شکل گرفته میان مراکز علمی و صنعتی استان را کم نظیر دانست و گفت : قرارداد 20 طرح مورد نیاز صنعت استان میان دانشگاه های مادر قم و واحدهای صنعتی به امضا رسیده است .
محمود سیجانی با بیان اینکه آسیب شناسی برخی صنایع استان توسط دانشگاه های استان در حال مطالعه است افزود : قراردادهای امضا شده در حوزه پلاستیک ، کفش و دمپایی و سنگ به منظور آسیب شناسی ، ارائه راهکارهای علمی برای ارتقای بهره وری و همچنین تلاش برای داخلی سازی برخی تجهیزات مورد نیاز این صنایع است .
وی ادامه داد : وجود 30 دانشگاه و مرکزآموزشعالی ، 150 واحد دارای مجوز از پاک علم و فناوری ، ظرفیت علمی 70 هزار دانشجو و همچنین فعالیت 2 هزار و 300 واحد صنعتی از جمله ظرفیت های مهم است که می توان از آن برای ارتقای سطح همکاری صنعت و دانشگاه استفاده کرد .
سیجانی ، یکی از اولویت های اساسی استان را حمایت از واحدهای صنعتی دانش بنیان دانست و ادامه داد : صنایع دانش بنیان صنایعی است که از فناوری های پیشرفته و به روز ، مبتنی بر اصول علمی استفاده کرده و یا اینکه 25 درصد از نیروهای آن واحد را متخصصان دانشگاهی شامل شود .
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت قم ، حرکت به سمت دانش بنیان کردن صنایع را حرکتی ضروری و غیرقابل اجتناب دانست و اظهار داشت : نهضت داخلی سازی به عنوان یکی از اولویتهای وزارت صمت در دستور کار است و در این زمینه نیز نیازهای صنایع استان شناسایی و این نیازها و کمبودها به دانشگاه ها و واحدهای دانش بنیان ارائه شده است .
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت قم با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح تاپ با هدف استفاده از توانمندی های نیروهای نخبه دانشگاهی ، در حوزه صنعت استان گفت : در این طرح تلاش می شود سطح بهره وری صنایع استان با استفاده از ظرفیت نیروهای دانشگاهی و تحقیقات علمی افزایش یابد .
وی با اشاره به اینکه طرح تاپ درسه بخش اجرا می شود ، افزود : افراد نخبه مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه های اقتصادی بگذرانند ، دانشجویانی که تمایل دارند پایان نامه های خود را به صورت مساله محور انجام دهند و اساتید دانشگاه ها که علاقه دارند در بنگاه های اقتصادی با انجام طرح های تحقیقاتی فعالیت کنند ، از جمله بخش های مورد توجه در این طرح هستند .
کلیه بنگاه های اقتصادی که تقاضای نیروی انسانی کارشناس و نیازهای پژوهشی و فناورانه خود را در سامانه تاپ به نشانی اینترنتیwww .
irnaetop .
ir وارد نموده اند می توانند از این طرح استفاده کنند .
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح می توانند از طریق شمار تماس 37109214 با اداره آموزش ، پژوهش و فناوری سازمان صمت استان ارتباط برقرار نمایند .
تاپ سامانه ای است که به منظور توانمندسازی بنگاه های اقتصادی کشور در معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شده و مخفف عبارت «تولید و توسعه اشتغال پایدار است» .
سالانه بیش از سه هزار و 500 پایان نامه و رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز علمی قم تدوین می شود .
بیش از 70 هزار دانشجو در 30 دانشگاه و مراکز آموزش عالی استان قم مشغول فراگیری علم و دانش هستند .
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک ، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود 90 درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
ورزش دانشگاهی
روزنامه جام جم
1398/07/29
> پس از معرفی دو نماینده ایران نجمه خدمتی در رشته تیراندازی و آرمین هادی پوردر رشته تکواندو از سوی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برای حضور در بهترین های ورزش دانشگاهی جهان پس از بررسی های صورت گرفته توسط کمیته فنی این جشنواره ، آرمین هادی پور دارنده سه مدال طلای دانشجویان توانست به بخش انتخاب بهترین ورزشکار مرد راه یابد تا در چهارمین دوره جشنواره ای فدراسیون جهانی ورزش های دانشگاهی (فیزو گالا) ، آرمین هادی پور قهرمان تکواندوی کشورمان برای انتخاب در بخش «بهترین ورزشکارمرد» حضور داشته باشد.
> پس از معرفی دو نماینده ایران نجمه خدمتی در رشته تیراندازی و آرمین هادی پوردر رشته تکواندو از سوی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برای حضور در بهترین های ورزش دانشگاهی جهان پس از بررسی های صورت گرفته توسط کمیته فنی این جشنواره ، آرمین هادی پور دارنده سه مدال طلای دانشجویان توانست به بخش انتخاب بهترین ورزشکار مرد راه یابد تا در چهارمین دوره جشنواره ای فدراسیون جهانی ورزش های دانشگاهی (فیزو گالا) ، آرمین هادی پور قهرمان تکواندوی کشورمان برای انتخاب در بخش «بهترین ورزشکارمرد» حضور داشته باشد .
نجمه خدمتی نیز با توجه به سیاست جدید مسؤولان برگزاری این جشنواره ، مبنی بر انتخاب یک ورزشکار از هر کشور از فهرست نهایی انتخاب بهترین ورزشکار زن کنار گذاشته شد .
آرمین هادی پور یکی از امیدهای کشورمان برای کسب سهمیه المپیک و کسب مدال در المپیک 2020 است که در آخرین رتبه بندی فدراسیون جهانی تکواندو در دسته وزنی 58 ـ کیلوگرم در رده چهارم قرار دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
اعضای هیات علمی
روزنامه فرهیختگان
1398/07/29
> براساس رای هیات عالی جذب اعضای هیات علمی ، فرآیند اجرایی آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص بورسیه ها تا دو ماه توسط هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم بررسی می شود .
> براساس رای هیات عالی جذب اعضای هیات علمی ، فرآیند اجرایی آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص بورسیه ها تا دو ماه توسط هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم بررسی می شود .
سعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه اخیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ورود دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم استخدام فارغ التحصیلان «راتبه» بورسیه گفت : «احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری به پنج دسته تقسیم می شود که شامل تاکید بر طی فرآیند جذب ، رد صلاحیت متقاضی ، موظف کردن رئیس دانشگاه به صدور حکم ، صادر کردن حکم انفصال از خدمت برای رئیس دانشگاه ، لغو حکم متقاضی با توجه به ارزیابی علمی متقاضی و عدم هم ترازی دانشگاه است .
» او در ادامه گفت : «دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به شرایط شکلی و رعایت فرآیند قانونی وارد رسیدگی شده و در موارد ماهوی وارد رسیدگی نمی شود .
» عاملی با اشاره به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، افزود : «براساس این مصوبه دیوان عدالت اداری نمی تواند وارد ماهیت و شئون علمی شود و تاکنون 72 حکم توسط دیوان عدالت اداری برای بورسیه ها صادر شده است .
» در ادامه این جلسه توضیحاتی پیرامون برگزاری سه فراخوان بورسیه در سال های 96 ، 97 و 98 و بررسی بورسیه ها در هیات عالی جذب دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان ارائه شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
اعتماد
1398/07/29
> از زمانی که دانشگاه تهران در سال 1314 به عنوان اولین دانشگاه ایران در دوره جدید آغاز به کار کرد ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متعددی در سرار کشور آغاز به کار کرده اند و بسیاری هنوز فعالند.
> از زمانی که دانشگاه تهران در سال 1314 به عنوان اولین دانشگاه ایران در دوره جدید آغاز به کار کرد ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متعددی در سرار کشور آغاز به کار کرده اند و بسیاری هنوز فعالند .
پیش از آن نیز تجربه هایی از علم آموزی به سبک جدید داشتیم .
عباس میرزا با اعزام دانشجو به خارج از کشور و امیرکبیر با تأسیس دارالفنون تلاش کردند علم را در ممالک محروسه جایگیر کنند .
مدارسی چون مدرسه علوم سیاسی و دانشسرای عالی و مدارس دیگر نیز تشکیل شده بود اما هیچیک از اینها آنچنان که باید راه به جایی نبردند .
علم تا با زمینه و زمانه یار نشود ، در سرزمینی جای نمی گیرد و ریشه نمی دواند .
بگذریم از آنکه آنچه در این مدت تلاش می شد آموخته شود بخشی از فنون نظامی و صنعتی و بعضا هنری بود ، هنوز ما ضرورت علم آموزی را احساس نکرده بودیم و نمی دانستیم علم را برای چه می خواهیم و علم در روزگار ما چه می کند .
ما دانشگاه می خواستیم ، اما به لوازم برپایی دانشگاه پایبند نبودیم .
پس از آن نیز دانشگاه را همچنان گذاشتیم تا بماند تا با آن خوش باشیم .
فارغ از مسوولیت و جایگاهی که دانشگاه و علم باید در جامعه داشته باشد ، نسل اول دانشگاه تهران ، از اساتید و دانشجویان ، خوش درخشیدند و بالاخص در دانشکده ای چون دانشکده ادبیات ، مفاخری بزرگ با آثاری به یاد ماندنی بر جای ماندند .
هر چند که فکر ترجمه ای و رویه مستشرقین در آثار این بزرگان پررنگ است .
بدیع الزمان فروزانفر ، دکتر رضازاده شفق ، عبدالحسین شیبانی (وحیدالملک) ، سعید نفیسی ، رشید یاسمی ، خانلری ، صفا ، محمدعلی فروغی و دکتر معین از جمله این افراد خوش چهره بودند آثاری که خصوصا در پی روش های جدید پژوهشی ، نسخه شناسی و تصحیح کتب پدید آمد منشأ برکاتی فراوان شد که هنوز آثار آن به جاست و نسل اکنون از آن بهره مند است .
این امر زمینه احیاء و بازآفرینی آثار بزرگ ادبی و تاریخی را فراهم کرد و توجهی افزون به آثار تاریخی قوم پدید آورد که البته بخش وسیعی از آن مرهون نگاه های نو به تاریخ ایران بود؛ هر چند سود و زیان و عوامل سیاسی تشدید کننده آن در جای خود بحث انگیز است و مجالی دیگر می طلبد .
اما این نسل مگر در مواردی معدود نتوانست آنچنان که باید استمرار پیدا کند .
حتی با تغییرات ساختاری نظام آموزشی در دهه های سی و چهل هم کاری به پیش نرفت و دانشگاه و علم آموزی در آن نتوانست در راه توسعه و پیشرفت کشور به کار گرفته شود و راهی برای آینده کشور بگشاید .
به تدریج دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مشتقات آنها همچون پژوهشگاه ها و همچنین نهادها و ساختارهای قانونی هم ، افزون شدند اما باز سودی عاید جامعه نشد .
دانشگاه و دانشگاهیان به آفت هایی چون سانتی مانتالیسم و مدرک گرایی گرفتار شدند و در جایگاه و مسیر که باید ، قرار نگرفتند .
پس از انقلاب نیز به سبب آنکه علوم و بالاخص علم انسانی راه خود را پیش از این یافته بود و به جامعه و سرزمین خود تعلقی نداشت ، دانشگاه ، زمینی برای حل مسائل جامعه نشد و طالبان و جویند گان علم ، علم را در دانشگاهی غیر دانشگاه ایرانی یا در جایی در ایران ، آن هم غیر دانشگاه دنبال کردند و بدین ترتیب دانشگاه های علوم انسانی ، تنها جایی برای مدرک گرفتن شد .
حتی سیاسیون تلاش کردند که کرسی های دانشگاهی را تصاحب کنند و برای خود نگه دارند که ضمن تمامی مناصب سیاسی ، جای و جایگاهی هم در دانشگاه داشته باشند .
ضمن آنکه موج بازنشستگی دهه 90 نیز بر خالی شدن دانشگاه از استاد و علم افزود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
اعتماد
1398/07/29

در این میان جنبش های علوم انسانی با عناوین مختلفی چون جنبش نرم افزاری و جنبش تولید علم و .
پای گرفت اما عمده این جنبش ها و نهضت های به اصطلاح علمی نیز دغدغه ای ایدئولوژیک داشتند و خواسته های ایدئولوژیک را مقدم بر علم آموزی می دانستند .
در بوق کنندگان علوم انسانی ، فارغ از اصل علوم انسانی و جامعه و انسان امروز به چند و چون درباره آن پرداختند ، آن را از تاریخ خود بریدند و بدون توجه به اقتضائات آن و وضعیتی که در آن قوام گرفته ، با آن مخالفت و موافقت کردند .
لذا اگر چه در شاخه های دیگر علوم دانشگاهی موفقیت هایی کسب شد اما خرمای علوم انسانی همچنان بر نخیل ماند و میوه ای از آن چیده نشد .
لذا علوم انسانی همچنان چون دستمالی کهنه در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک به دور از جامعه افتاد .
حال ماییم و علوم انسانی پاره پاره و ابتر و ناکارآمد ، علوم انسانی که در ایران نه سیاست و سازوکار نظام و سامان جامعه را می شناسد و نه چندان به آن توجهی دارد ، نه واقعیت و عینیت جامعه ایرانی را می شناسد و نه تلاشی برای شناخت آن می کند .
در پس پیچ و خم های تاریخی دانشگاه در ایران مانده ایم و راه پس و پیشی نداریم .
در این وضعیت چه باید کرد؟ چگونه باید به علوم انسانی پرداخت و آن را به خدمت جامعه گرفت؟ به نظر می رسد تغییر دانشگاه از درون و سر به راه کردن آن کاری دشوار ، پیچیده و با ناامکان های زیادی مواجه است ، لذا چندان امیدی به دانشگاه و آن راه که طی کرده نیست .
اما می توان در محفل ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خارج از ساختار دانشگاه به خود علوم انسانی بازگشت و توجهی دوباره به آن کرد .
به اینکه این علوم چیست و چگونه دوام و قوام یافته است ، چگونه به کار ما می آید و ما چگونه باید آن را به کارگیری کنیم و از آن بهره ببریم .
«مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو» گامی در چنین راهی است و درصدد است با فراخوانی و بازخوانی تاریخی این علوم و بهره گیری از ادب ، تاریخ و سنت قوم ، در راه سامان جامعه امروز ، راهی نو برای علوم انسانی در این سرزمین بگشاید .
در این راه با بهره گیری از اساتید مجرب و کارآزموده و همفکری دغدغه مندان سعی دارد در چشم انداز خود تأثیر و تغییری آشکار بر سیاست ها و رویه های دانشگاه های موجود نهد و امید دارد تا رسیدن به چنین هدفی از پای و برجای ننشیند .
تقویت چنین مدرسه هایی به تدریج می تواند راه را برای دانشگاه های ما باز کند و آنها را در مسیر و جایگاه اصلی خود که همانا در خدمت جامعه بودن است برگرداند .
مدرسه عالی علوم انسانی در نیمه اول آبان ماه افتتاح می شود و در آغاز نیمه دوم آغاز به کار می کند .
کلاس های این مدرسه در سه گروه علمی با نام های حکمت و فلسفه ، اندیشه سیاسی ـ اجتماعی و ادبیات و هنر طراحی شده است و سعی دارد حوزه های مختلف علوم انسانی را تحت پوشش آموزشی خود قرار دهد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1398/07/29
> محمد فاضلیعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 57 نماینده مجلس طرحی با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» ارائه کرده اند که یک مقدمه توجیهی ، شش ماده و 10 تبصره را دربر گرفته و هزار و 465 کلمه است.
> محمد فاضلیعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 57 نماینده مجلس طرحی با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» ارائه کرده اند که یک مقدمه توجیهی ، شش ماده و 10 تبصره را دربر گرفته و هزار و 465 کلمه است .
این طرح به دلیل ارتباط با حوزه آموزش ، از جنس سیاست گذاری فرهنگی است .
نشان خواهم داد که این طرح چگونه عمق فاجعه در سیاست گذاری کشور به طور کلی و سیاست گذاری فرهنگی به طور خاص را نشان می دهد .
قبل از تحلیل این شاهکار سیاست گذاری ، بگویم که من با ایده رفع انحصار از زبان انگلیسی و توسعه آموزش سایر زبان ها موافقم .
همیشه حسرت خورده ام که کاش زبان عربی که شش سال به نسل من در مدارس تدریس شد ، به شکلی کارآمد و مؤثر تدریس می شد و امروز عربی می دانستم که بسیار به کارم می آمد .
این طرح اما به اسم ایده خوب رفع انحصار از زبان انگلیسی ، نشانه بزرگی از نقصان در سیاست گذاری فرهنگی است .
اول .
مقدمه این طرح حاوی این گزاره است : «عـدم ضــرورت تعلـیم زبـان خـارجی بــه دانش آموزانی که به هر دلیـل بـه تحصـیل دانشـگاهی نخواهنـد پرداخـت .
» سؤال : آیا دانش آموزان از کلاس ششم که آموزش زبان انگلیسی شروع می شود قادرند تعیین کنند که در آینده به دانشگاه می روند یا نمی روند؟ آیا با این طرح دانش آموزان از همان سال ششم به دو دسته تقسیم می شوند و برخی به طور قطعی تصمیم می گیرند که به دانشگاه نروند تا ضرورتی به آموزش زبان نداشته باشند؟دوم .
چه کسی و بر اساس کدام مطالعه مشخص کرده که فقط کسانی که دانشگاه می روند به زبان خارجی – آن هم در دنیای امروز – نیاز دارند؟ آیا کسانی که مهارت آموزی می کنند ، تخصص هایی در زمینه برنامه نویسی و کامپیوتر یا تخصص های فنی پیدا می کنند به آشنایی با زبان خارجی نیاز ندارند؟ توجه کنیم که در متن این طرح عدم نیاز به آموزش زبان خارجی برای « .
دانش آموزانی که باهدف مهارت آموزی و ورود سـریع بـه بـازار کـار مسـیر تحصـیل در شاخه های کار و دانش و یا فنی و حرفه ای را انتخـاب می کنند» غیرضروری تشخیص داده شده است .
سوم .
آیا در دنیایی که «یادگیری مادام العمر» (Lifelong learning) یکی از توصیه های جدی آموزشی برای تبدیل شدن به شهروند مؤثر است ، می شود تضمین کرد که آدمی در سن نوجوانی تصمیم بگیرد دانشگاه نرود و تا آخر عمر به آن پایبند بماند و از این رو به زبان خارجی نیاز نداشته باشد؟چهارم .
این طرح تصریح می کند «آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه های آزاد زبان کمتر موفقیت آمیز بوده و بهتر است که آموزش تمامی زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی از محیط مدارس خارج شده و از طریق آموزشگاه های آزاد صورت گیرد .
» اولاً کم نیستند متخصصانی که معتقدند مدارس در آموزش زبان فارسی ، ریاضیات ، انشا و حتی دروس دینی و زبان عربی هم ناموفق هستند .
آیا با این استدلال که در طرح آمده می توان آموزش همه این ها را به آموزشگاه های آزاد واگذار کرد؟ تفاوت زبان عربی با انگلیسی چیست که نباید آن را به آموزشگاه آزاد سپرد؟پنجم .
سپردن آموزش زبان خارجی به آموزشگاه های آزاد با تأمین هزینه از سوی والدین ، چند پیامد دارد .
اولاً ، عمده آموزشگاه های موجود بالاخص در مناطق کمتر توسعه یافته ، فقط زبان انگلیسی را آموزش می دهند .
آموزش زبان آلمانی ، فرانسه یا چینی و روسی در اکثریت شهرهای کشور وجود ندارد .
بنابراین در نهایت آنها که بروند زبان خارجی بیاموزند ، اکثریت شان انگلیسی خواهند آموخت و این طرح به عمومیت آموزش زبان انگلیسی هیچ خدشه ای وارد نمی کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1398/07/29

ثانیاً ، آموزش زبان خارجی نیز با توجه به تأمین هزینه از سوی والدین ، بیش از گذشته طبقاتی می شود .
این طرح در درازمدت به احتمال زیاد ، فرزندان اقشار ضعیف اقتصادی را از آموزش زبان خارجی محروم می کند .
ثالثاً ، تبصره 2 ذیل ماده 3 این طرح ، دادن بورسیه برای آموزش زبان خارجی را به خانواده هایی که قادر به تأمین هزینه آموزشگاه آزاد نباشند ، پیشنهاد می کند .
وزارت آموزش و پرورش بعد از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون با کار بسیار پیچیده تعیین خانواده هایی که قادر به تأمین هزینه آموزش زبان خارجی فرزندان خود نیستند مواجه می شود .
تلاشی از سوی خانواده های بسیاری برای انتقال این هزینه به آموزش و پرورش شروع می شود که با توجه به وضعیت نظام شناسایی مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها در ایران ، عواقب ناخوشایند قابل پیش بینی خواهد داشت .
ششم .
یکی از اوج های بی نظیر این طرح جایی است که در تبصره ذیل ماده 1 ذکر شده «دانش آموزانی که گرایش نظری را برای تحصیل انتخاب کرده یا می کنند لازم است حداقل مهارت مکفی در یکی از زبان های خارجی مـورد تأیید را کسب کنند .
» این تبصره بدان معناست که سیاست گذار (نویسندگان طرح) آموزش زبان خارجی را برای دو دسته رشته های «فنی و حرفه ای» و «کار و دانش» ضروری نمی دانند .
بگذارید به برخی رشته های این دو عرصه نگاهی بیندازیم .
گرایش فنی و حرفه ای شامل چهار گروه هنر ، مدیریت و خدمات ، صنعت و کشاورزی می شود .
گروه هنر رشته هایی نظیر گرافیک ، معماری داخلی ، انیمیشن و نقشه کشی را دربر می گیرد .
الکتروتکنیک ، الکترونیک ، مکاترونیک و مخابرات دریایی هم در گروه صنعت قرار دارند .
امور زراعی و صنایع غذایی هم دو رشته از زیرمجموعه گروه کشاورزی هستند .
سؤال این است که کدام عقل سیاست گذاری تشخیص داده است که دانش آموزان این علوم ، فنون و حرفه ها به آموزش زبان خارجی نیاز ندارند .
هفتم .
ماده 2 این طرح تصریح می کند که زبان برخی کشورها در اولویت قرار می گیرد .
دانشگاه های ایران نیز می توانند با دانشگاه های آن کشورها تفاهمنامه و همکاری علمی داشته باشند و آن کشورها در برنامه های حداقل 15 ساله همکاری علمی ، مُدرس به ایران اعزام کنند و بخشی از هزینه های تربیت معلم و مدرس زبان کشور خود در ایران را بپردازند و حتی در دادن بورسیه به دانش آموزان مدارس مناطق محروم سهیم شوند .
بدیهی است که مشکلات جدی برای معلمان زبان انگلیسی مدارس پیش می آید .
ماده 2 این طرح الزام می کند که 60 درصد بورسیه هایی که دانشگاه های خارجی می دهند به معلمان زبان انگلیسی که کارشان را از دست می دهند اختصاص یابد تا آنها زبان های دیگر را بیاموزند و بتوانند آموزش دهند .
شما تصور کنید که فرانسه ، آلمان ، چین و روسیه یا اسپانیا ، بورسیه به دانشگاه های ما می دهند ، در ایران کلاس های آموزش زبان خودشان را برقرار می کنند و هزینه می کنند تا معلمان بیکارشده زبان انگلیسی ایرانی ، برای توسعه آموزش زبان کشورشان ، تحصیل کنند .
کافی است کسی در دانشگاه های ایرانی برای همکاری با یک دانشگاه خارجی اقدام کرده و دشواری کار را دیده باشد تا بتواند عمق ساده انگاری مندرج در این ماده را درک کند .
هشتم .
سیاست گذار که با این طرح شمار زیادی معلم زبان انگلیسی را بیکار می کند ، در ماده 4 طرح ، این عده را برای پذیرش سمت های مدیریتی در آموزش و پرورش در اولویت قرار می دهد .
بررسی اثر این پیشنهاد به داده هایی درباره تعداد معلمان زبان انگلیسی و نیازمندی های مدیریتی آموزش و پرورش احتیاج دارد .
تبصره 1 همین ماده ، به معلمان زبان انگلیسی اجازه می دهد از قانون منع اشتغال به کار کارکنان دولت مستثنی شده و همزمان کارمند دولت و شاغل در آموزشگاه های آزاد باشند .
این آشکارا توصیه به توسعه موقعیت های تعارض منافع است .
تصور کنید معلمانی را که معلم آموزش و پرورش هستند و در آموزشگاه آزاد هم کار می کنند و تلاش خواهند کرد برای این آموزشگاه ها بازاریابی کنند .
یکی دیگر از اوج های این طرح تبصره دوم ماده 4 است که تصریح می کند «با هدف افزایش کیفیت و رقابت ، دریافت وجوهی با عنـوان حقوق یا دستمزد یا پـاداش از آموزشـگاه خصوصـی یـا سـازمان خـارجی بورسیه کننده علاوه بر حقوق دریافتی از آموزش وپرورش بـرای معلمـان موضوع این ماده بلامانع خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1398/07/29

» یعنی راهی باز می شود که معلمان زبان انگلیسی پیشین ، حالا به بازاریا ب های آموزشگاه های آزاد زبان در مدارس تبدیل شوند .
عجیب اینکه دریافت دستمزد و پاداش از دانشگاه های خارجی هم به رسمیت شناخته می شود .
تصور کنید که این طرح به شرط تصویب ، سبب می شود چند سال بعد شمار زیادی معلم زبان داشته باشیم که تحت عنوان پاداش و دستمزد ، از دانشگاه های خارجی حقوق دریافت می کنند .
سرویس های امنیتی چرا نباید از این تبصره برای هزینه کردن در ایران استفاده کنند؟ این طرح بر شمار استعلام های امنیتی نیز می افزاید .
همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات خارجی برای توسعه فعالیت های آموزش زبان و دادن بورسیه ، خیلی سریع به موضوعی امنیتی بدل خواهد شد و نهادهای امنیتی را درگیر بررسی همکاری های دانشگاه ها با شرکای خارجی در قالب این گونه مؤسسات خواهد کرد .
نهم .
فرض کنید این طرح به قانون تبدیل شد .
علاوه بر همه نقدهایی که در بالا به آن وارد شد ، فکر کنید که نظام آموزش عالی کشور همین الان دائم فشار می آورد که اساتید و دانشجویان مقالات بیشتری به زبان انگلیسی منتشر کنند تا تعداد مقالات نمایه شده کشور در پایگاه های ثبت مقالات بالا برود .
این تناقض را چگونه باید حل کرد که آموزش زبان انگلیسی حذف می شود و از طرف دیگر از اساتید و دانشجویان خواسته می شود بر شمار مقالات انگلیسی خود بیفزایند؟دهم .
این طرح همان طور که یکی از روحانیون طراح آن در مصاحبه ای گفته ، پیش زمینه ای امنیتی و معطوف به سوءظن نسبت به انگلیس و امریکا دارد و گویی تلاشی برای بستن راه نفوذ این کشورهاست .
بستن راه نفوذ خیلی خوب است ، اما مگر آلمان ، فرانسه ، چین و روسیه در پی نفوذ به بقیه کشورها نیستند؟ خیرخواهی یا کمتر شر بودن این دسته از کشورها ، یا تمایل کمترشان به نفوذ ، کجا و چگونه مشخص شده است؟یازدهم .
این طرح وزارت آموزش و پرورش را مکلف می کند که برای آموزش زبان در آموزشگاه های آزاد قیمت گذاری کند .
مداخلات دولت در اقتصاد ایران قصه مثنوی هفتاد من و غصه ای پهن دامن است و این طرح مداخله ای دیگر است و به تبع آن بر فساد بیشتر می افزاید .
داستان قیمت گذاری خدمات مدارس غیرانتفاعی و عوارض آن هنوز دامنگیر مردم است و این طرح قیمت گذاری آموزش زبان را هم می افزاید .
سؤال این است که چرا آموزشگاه ها باید قیمت گذاری و آموزش آزاد خود را رها کنند و تن به قیمت گذاری دولتی بدهند و حتی معلمان بیکار شده مدارس را در آموزشگاه خود بپذیرند؟ آیا فساد بر محور این مداخله دولت در آموزش شکل نمی گیرد؟نتیجه گیریوقتی بررسی کوتاه و مبتنی بر تحلیل و نه حتی مبتنی بر داده های تجربی چنین نقصان هایی را آشکار می کند ، معلوم می شود که نظام سیاست گذاری فرهنگی در کشور تا چه اندازه در معرض خطاست .
معلوم می شود چگونه ایده خوبی نظیر گسترده تر کردن دایره آموزش زبان خارجی را می توان با تمسک به سخنان رهبری نظام به بدترین شکل تصویر کرد .
این گونه طرح ها فقط بر دایره بی اعتمادی ها به ظرفیت های نظام سیاسی برای حل مسائل می افزایند .
این طرح نه ظرفیت آموزش زبان در مدارس را بهبود می بخشد ، نه بر عدالت آموزشی می افزاید و اگر به مشکلات امنیتی بیشتر نینجامد ، چیزی از دغدغه های امنیتی طراحانش نخواهد کاست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1398/07/29
> علی اشرف نظریاستاد علوم سیاسی دانشگاه تهرانیکی از محورهای سخنان رئیس جمهور حسن روحانی در بازگشایی نمادین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه تهران ، ضرورت مشارکت و مسئولیت پذیری دانشگاهیان بود.
> علی اشرف نظریاستاد علوم سیاسی دانشگاه تهرانیکی از محورهای سخنان رئیس جمهور حسن روحانی در بازگشایی نمادین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه تهران ، ضرورت مشارکت و مسئولیت پذیری دانشگاهیان بود .
چالشی که اینک تبدیل به یک بحران شده و حلقه واسط دانشگاه و مراکز سیاستگذاری و اجرایی کشور بیش از گذشته تضعیف شده است .
دلایل متفاوتی برای بروز این امر وجود دارد که آنها را می توان چنین برشمرد : مسأله ناتوانی در فهم ماهیت تحولات و رخدادها : یکی از معضلات اساسی دانشگاه ها و مراکز اجرایی کشور نداشتن درک مآل اندیش از تحولات و رخدادها و ماهیت کلی آنهاست .
در دانشگاه ها اغلب به شکلی منفرد و منزوی کار علمی صورت می گیرد .
در مراکز اجرایی هم به واسطه سیطره روزمرگی و روتینه شدن امر بوروکراتیک ، ضرورتی برای درک پیشینی تحولات وجود ندارد و اگر هم چنین ضرورتی رخ دهد ، در میانه بحران است .
یعنی زمانی که اقدامات اغلب واکنشی ، نسنجیده و شتابزده موجب می شود هزینه های مدیریت بحران رو به تزاید بگذارد .
فقدان تعلق هویتی و ایران آگاهی : یکی از آسیب های بنیادین در نظام آموزش عالی و دستگاه های اجرایی کشور ، فقدان زمینه های خودآگاهی هویتی و متعاقب آن دگرآگاهی هویتی است .
مشکل هویت به نحوی بغرنج و آسیب زا است که حتی جایگاه نمادهایی نظیر پرچم ایران را نمی دانیم و در فضای آموزشی و در کلاس ها ، غایب بزرگ است .
در این شرایط ما چگونه انتظار داریم که ایران آگاهی و احساس تعلق به منافع ملی شکل بگیرد؟ در نتیجه ، اگر استاد یا دانشجویی بر پایه علایق شخصی و بر پایه مطالعات و آموزش های غیررسمی چنین ایده ای را دنبال نکند ، دچار نوعی کوری راهبردی در رابطه با مفاهیمی نظیر هویت ملی ، منافع ملی و زمینه های همبستگی ساز در رابطه با اقوام و گروه های هویتی و در نتیجه توجه به ابعاد تحلیلی تجویزی این مسائل در متون علمی و مراکز آموزشی می شود .
دانشجو و استاد در دهلیزهای این واحدها به صورت مارپیچ و بی هدف حرکت می کند ، بی آنکه بداند نقطه عزیمت و اختتام او کجاست؟ چه چیزی باید برای او اولویت داشته باشد و چگونه می تواند درکی هدفمند از منابع و متون ارائه شده به دست آوَرَد؟رویکرد ساده انگارانه به مسائل سیاسی : یکی از مشکلات اساسی در ایران ، نگاه غیر دقیق بسیاری از افراد جامعه به رخدادهای سیاسی است .
سیاست حوزه ای است که در طول دهه های گذشته به واسطه گرایش به نوعی توده گرایی سیاسی ، دچار آفت عوام گرایی و تقلیل گرایی تحلیلی شده است .
تصور عمدتاً عامیانه و ساده انگارانه به مسائل سیاسی موجب شده است شأن آکادمیک و علمی رشته های تخصصی نظیر علوم سیاسی به طور مشخص نادیده انگاشته شود .
غالب افرادی که امروزه در پست های کلیدی قدرت هستند ، تحصیلات مرتبط سیاسی نداشته اند و اغلب با زمینه های مهندسی فنی و بدون درک مناسب و کافی از امر سیاسی ، در حوزه سیاسی تصمیم گیری می کنند .
ظهور پوپولیسم علمی در دانشگاه ها : در اواخر دهه 1370 ﻫ .
ش الگویی جدید بر پایه دانشجومحوری شکل گرفت که بیش از هر چیز بیانگر تغییر در ساختار جامعه در قالب ظهور «پوپولیسم» بود .
در این شرایط ، وضعیتی شکل گرفت که میل داشت همه چیزی را به نحوی صوری برابری سازی کند و همه چیز در یک چیز خلاصه شود : جلب رضایت دانشجویان .
شکستن اقتدار و سلسله مراتب پیشین و در انداختن وجهی برابرساز و اقناع ساز (بخوانید سرخوش کننده) پیامد چنین الگویی است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه ایران
1398/07/29

از این رو ، آنچه بحران آموزش و تربیت را در این وضعیت آشکار می سازد ، خوی و خصلت سیاسی آن است که برای برابری یا برای از بین بردن تفاوت میان پیر و جوان ، میان بااستعداد و بی استعداد ، و سرانجام میان کودکان و بزرگسالان ، بویژه تفاوت میان معلمان و شاگردان ، مبارزه می کند .
بدیهی است که چنین برابرسازی ای فقط به قیمت اقتدار استادان و دانشجویان بااستعداد انجام می شود .
فقدان زنجیره علمی : به تجربه دریافته ام که آن چه وجه ممیز نظام دانشگاهی ایران از دانشگاه های پیشرفته است ، فقدان یک زنجیره علمی پیوستار و هم تکمیل کننده است که اساساً مانع شکل گیری چرخه اندیشه ورزی و برآمدن اندیشمندان بزرگ و نظریه پرداز می شود .
اگر درخششی هم دیده می شود ، برخلاف جریان بوده و اندیشمندی به صورت منفرد درصدد بر می آید تا یک تنه میدانی از نیروهای ساخت یافته مانع اندیشه ورزی را پشت سر بگذارد و راهی جدید در میانه گذرگاه های صعب بگشاید .
به راستی ، فقدان عقلانیت جمعی در حوزه کنش های سیاسی در ایران ناشی از چه عواملی است؟ آیا فقدان عقلانیت جمعی تابعی از خُلقیات ما ایرانیان است یا مبین تضعیف هویت های جمعی و ارتباطی و گسترش تنهایی منفی (بی خویشتنی) است؟ مهمترین موانع شکل گیری ارتباطات و عقلانیت جمعی را می توان چنین برشمرد : اولویت یافتن دغدغه معیشت بر اندیشه ورزی ، بدبینی ، بی اعتمادی و ترس از همکاری جمعی ، که با احساس بی قدرتی ، بی کفایتی و ناتوانی در تأثیرگذاری بر تصمیمات رابطه دارد ، خودمحوری و اراده معطوف به فردگرایی که به صورت فردگرایی منفی قابل درک است ، پنهان کاری و عدم شفافیت ، محوریت فرهنگ «تابعیت» در مقابل فرهنگ مشارکت ، ترس از در معرض دید و ارزیابی دیگران قرار گرفتن ، از هم گسیختگی ساختارهای جمعی و تضعیف تشکل های سیاسی و صنفی ، ذره ای شدن روابط اجتماعی و احساس فقدان قدرت تأثیرگذاری ، فقدان تحرک علمی و نبود دستور کار مشترک علمی ، نبود ساز و کارهای ارتباطی در مراکز دانشگاهی ، باور نداشتن به عقلانیت جمعی و اولویت ندادن به «همکاری شناختی .
»متن کامل یادداشت را در ایران آنلاین (www .
ion .
ir) بخوانید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه شاخه سبز
1398/07/28
> بلوار دانشگاه را پشت سر می گذارم به ورودی دانشگاه که می رسم ، کمی مرددهستم چشمم به اطلاعیه روی درب ورودیقسمت خواهران خیره می شود ، به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است .
> بلوار دانشگاه را پشت سر می گذارم به ورودی دانشگاه که می رسم ، کمی مرددهستم چشمم به اطلاعیه روی درب ورودیقسمت خواهران خیره می شود ، به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است .
روی اطلاعیه دیگری نوشته شده بود داشتن چادر الزامی است نمی دانم چقدرولی از اینکه دیدم در یک فضای آموزشی به چادربه این میراث فاطمه زهرا(س)به این لباس ملی زنان ما تا این اندازه بها داده می شود خوشحال هستم .
خانمی که در بخش ورودی خانم ها نشسته محجبه ترازدیگران است .
من با هدف تحقیق میدانی آمده بودم .
وقتی وارد محوطه شدم ساعت حدود یک و نیم عصربود .
ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم درپردیسان چند سالی است که به بهره برداری رسیده ، طبق آمار موجود در بخش علوم انسانیطی این چندسال 694مقاله معتبر بین المللی ازاین واحددانشگاهی استخراج شده است .
دانشجویان آماده می شدند تا در کلاس ها حاضر شوند بازهم در ذهن خود اعتراض دانشجویانی را که با دفترروزنامه تماس داشتند مرور کردم ، حرف آنها کمبود سرانه فضای آموزشی بودهمه اطلاعتی که درباره سرانه فضای آموزشی درباره دانشگاه آزاد وجود داشت استناد به گفته های ریئس دانشگاه آزاد کشور بود که باید به سمت دانشکده علوم انسانی می رفتم .
رو بروی دانشکده یک کتاب فروشی سیار وجود داشت ، روی عنوان و محتوای کتاب هایی که در معرض دید دانشجویان گذاشته بودند تمرکز کردم البته این مشکل نه تنها در دانشگاه که بسیاری جاهای دیگر دیده بودم ، رمان های خارجی به رمان هایی ایرانی ارجحیت دارند ، رمان هایی که محتوای آنها سازگاری و سنخیتی با فرهنگ دین و آیین ما نداشته و ندارد ، وارد طبقه همکف شدم درروبروی درب ورودی نکاتی که باید دانشجویان دختر و پسردر این فضای آموزشی رعایت می کردند در دو بنر نوشته و به دیوار نصب شده بود .
دانشجویان را می دیدم تنهایی و یا چندتایی به سمت کلاس های خود می رفتند ، دیدن این تعداد جوان جویای علم هر آدمی را سر ذوق می آورد چه سرمایه بی بدیلی .
! ! ! در شهرمان 31دانشگاه و مرکز علمی وجود داردکه 21دانشگاه آزاد ، غیر انتفاهی و غیر دولتی وجود دارد که دانشگاه آزاد یکی ازآنهاست .
طبق گفته دانشجویان دراینجا(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، پردیسان ) کلاسها به شدت شلوغ است به طوری که دربرخی ازکلاس ها دانشجویان مجبور می شوند کل یک ساعت و ربع را سرپا بایستند وبه درس گوش دهند و از این موضوعهم استاد وهم دانشجو معترض هستند ، استاد به علت حضور خارج از استاندارد دانشجو در کلاس نمی تواند به خوبی تدریس کند این گفته های دانشجویانی بود که بسیاری به سمت یکی از آنها که در راهرو کنار پریز برق نشسته تا موبایلش شارژ شود با او درباره وضعیت کلاس ها گفتگو می کنم او شلوغی کلاس ها را قبول دارد ، ولی معتقد است چندان مانعی برای آموزش نیست .
با دانشجوی دیگری سر صحبت را باز می کنم او شلوغی را مشکل همیشگی این دانشگاه می داند ومی افزاید : در دانشکده فنی اوضاع ازاین هم بدتر است بچه ها بیشتر مواقع مجبور می شوند سر پا بایستند .
دانشجوی دیگری که از اوضاع کلافه است می گوید : دراین چند سال در مهرماه با شلوغی بعضی کلاس ها مواجه می شویم آن هم به دلیل اینکه هنوز تکلیف انتخاب واحدها مشخص نیست و حذف و اضافات وجود دارد ، در برخی کلاس ها هم وجود بعضی ازاساتید که سابقه تدریس بهتری دارند دلیل مهمی برای شلوغی برخی از کلاس هاست .
یکی از دانشجویان می گوید : در بعضی از کلاس ها حجم جمعیت بقدری بالاست که خود اساتید هم نسبت به این مسئله معترض هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
1398/07/28 - 1398/07/29
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه شاخه سبز
1398/07/28

با تعدادی دیگر ازدانشجویان سر صحبت را باز کردم دانشجویان ترم اول و دومی معترض تر از ترم های بالاتربودند این نشان می داد که پذیرش دانشجویان در سال های جدید خارج از ظرفیت نیاز بوده .
لازم بود تا دراین باره با رئیس دانشکده علوم انسانی صحبت می کردم دانشکده ای که دانشجویان شاکی بیشتری داشت ، شاخص های ارزیابی آموزش عالی که در سال 26آبان ماه سال 1383به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده یکی از بندهای مهم این مصوبات بند 2 7الف است که درباره سرانه فضای آموزشی به تفکیک دانشگاه های دولتی تاکید می کند؛ بنابراین مر قانون در خصوص سرانه فضای آموزشی ایجاب می کند که متناسب با دانشجویان فضای آموزشی هم در نظر گرفته شود .
آخرین آماری که از وضعیت سرانه فضای آموزشی در خصوص دانشگاه آزاد وجود داشت به مصاحبه ایسنا (خبرگزاری دانشجویی) با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395تهیه شده بود دراین مصاحبه محسن هاشمی می گوید : سرانه فضای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی مناسب است .
خوشبختانه براساس استاندارد وزارت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی در وضع مناسبی است .
سرانه دانشگاه از مرز10مترمربع برای هر دانشجوعبور کرده است ، استاندارد بینالمللی برای هردانشجو از فضای آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی ، رفاهی 17مترمربع است .
استاندارد ایران 15مترمربع است و دانشگاه آزاد اسلامی براساس طرح راهبردی 10متر مربع را در نظر گرفته است .
اما اوضاع دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد پردیسان چیز دیگری می گفت حداقل در بخش کلاسهای آموزشی شواهد نشان می داد که فضای آموزشی زیر استاندارد کشوری است .
به دفتر رئیس دانشکده می روم آقای اسحاقی ، خودم را معرفی می کنم و موضوع را مطرح می کنم جوابی که می شنوم متعجبم می کند ، باید از حراست نامه بیاورید ! منتظر بودم بگوید روابط عمومی باید شما را تایید کند ، ولی تاکید او روی حراست بود ، حرفش این بود که گفتگو با خبرنگاردر مقام او تعریف نشده است ، او فقط می تواند پاسخگوی مراجعه کنندگانی مانند دانشجویان ، اساتید و کارمندان است ولا غیر .
به دفتر حراست که در طبقه سه این ساختمان مستقر بود مراجعه کردم خانمی که در آنجاحضور داشت با دفتر حراست تماس گرفت ساعت دوعصر بود ولی کسی گوشی را برنداشت .
به دفتررئیس دانشکده بازگشتم و عرض حال کردم ولی محکم ترازقبل روی حرفش پافشاری کرد و گفت : بدون نامه حراست مصاحبه نمی کنم .
ظاهرا چاره ای جز کوتاه آمدن و بی خیال شدن مصاحبه با رئیس را نداشتم ، قبل از بیرون آمدن از دانشکده یکبار دیگر به کتاب فروشی کوچک روبروی دانشکده علوم انسانی مراجعه می کنم ، بادقت بیشتری به کتاب ها نگاه می کنم محصولی که تغذیه کننده روح و افکار انسان هاست .
خوب که دقت می کنم می بینم جای کتاب بزرگان ومشاهیر وطنمان خالی است ، جای رمان های دینی خالی است ، رمان آموزش فلسفه غرب بود اما تکلیف فلسفه اسلامی چه می شد چرا ازبین این همه نویسنده وطنی کسی روی فلسفه اسلامی به زبان ساده کارنکرده بود؟؟؟؟ چرا کتاب های بوستان کتاب در اینجا دیده نمی شد؟ و دهها چرای دیگر که ذهنم را مشوش کرده بود .
با مشورت همکاران با ملکوتی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردم ، از آماردانشجویان ورودی امسال می پرسم پاسخ می شنوم که ما مجاز به دادن آمار نیستیم مگراینکه شما طی نامه ای از ما درخواست کنید وما با مجوز دانشگاه مرکزی به شما آمار را اعلام کنیم پس باید از خیر این سوال می گذشتم که گذشتم ، مرتضی بابایی مسئول کمیسیون اموردانشجویی استانداری قم با بیان اینکه هم اکنون 70هزار دانشجو در قم تحصیل می کنند افزود : امسال در مجموع 17هزار دانشجو به 31موسسه آموزش عالی در قم راه یافته ان