وزارت علوم -
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت 12:6

1
1
فهرست اخبار
1398/09/26 - 1398/09/27
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/09/26 - 1398/09/27
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/09/27

محمدسعید سیف در گفت وگو با مهر با اشاره به دانشگاه هایی که بیشترین گرنت بین المللی را توانسته اند در یک سال اخیر (از فروردین 97 تا اسفند 97) جذب کنند ، گفت : «سه دانشگاه صنعتی شریف ، کردستان و تهران در یک سال اخیر جزء برترین دانشگاه هایی بودند که موفق به جذب گرنت بین المللی شدند .
محمدسعید سیف در گفت وگو با مهر با اشاره به دانشگاه هایی که بیشترین گرنت بین المللی را توانسته اند در یک سال اخیر (از فروردین 97 تا اسفند 97) جذب کنند ، گفت : «سه دانشگاه صنعتی شریف ، کردستان و تهران در یک سال اخیر جزء برترین دانشگاه هایی بودند که موفق به جذب گرنت بین المللی شدند
» مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم درباره تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها ، افزود : «دانشگاه های تهران با 1273 ، صنعتی شریف با 892 و شیراز با 855 قرارداد به ترتیب بیشترین قراردادهای درحال اجرا را دارند؛ همچنین دانشگاه های صنعتی اصفهان ، صنعتی شریف و تهران به ترتیب بیشترین تعداد قرارداد خاتمه یافته را در یک سال گذشته داشته اند . » وی همچنین مبلغ کل قراردادهای جاری دانشگاه ها در ارتباط با صنعت را هزار و 900 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت : «از نظر میزان مبلغ قرارداد دانشگاه های صنعتی شریف ، تهران و صنعتی اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار دارند »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/09/26 - 1398/09/27
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
تفاهم
1398/09/27

مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم با اشاره به دانشگاه هایی که بیشترین تعداد قرارداد ارتباط با صنعت را داشتند ، گفت : مبلغ کل قراردادهای ارتباط با صنعت ، هزار و 900 میلیارد تومان بوده است .
محمدسعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دانشگاه هایی که بیشترین گرنت بین المللی را توانستند در یکسال اخیر (از فروردین 97 تا اسفند 97) جذب کنند ، گفت : 3 دانشگاه صنعتی شریف ، کردستان و تهران در یکسال اخیر جزو برترین دانشگاه هایی بودند که به موفق به جذب گرنت بین المللی شدند
مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم درباره تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها ، افزود : دانشگاه های تهران با 1273 قرارداد ، دانشگاه صنعتی شریف با 892 قرارداد و دانشگاه شیراز با 855 قرارداد به ترتیب بیشترین قراردادهای در حال اجرا را دارند؛ همچنین دانشگاه های صنعتی اصفهان ، صنعتی شریف و تهران به ترتیب بیشترین تعداد قرارداد خاتمه یافته را در یکسال گذشته داشته اند . وی همچنین مبلغ کل قراردادهای جاری دانشگاه ها در ارتباط با صنعت را هزار و 900 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت : از نظر میزان مبلغ قرارداد دانشگاه های صنعتی شریف ، تهران و صنعتی اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار دارند سیف تعداد قراردادهای یکسال گذشته را 8 هزار مورد عنوان و خاطرنشان کرد : در بحث برگزاری دوره های مهارت افزایی و اشتغال زایی برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی بهترین عملکرد را داشته است مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم به تعداد پایان نامه های مورد حمایت در سال گذشته اشاره کرد و گفت : در سال 97 ، 902 پایان نامه به دلیل پرداختن به موضوعات صنعت و پرداختن به مشکلات کشور مورد حمایت قرار گرفتند وی ادامه داد : در سال 96 ، 657 پایان نامه تحصیلات تکمیلی به موضوعات مرتبط با صنعت و مشکلات کشور پرداخت که این آمار در سال 97 به 1548 مورد افزایش یافته است
1
فهرست