وزارت علوم -
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت 13:7

1
1
فهرست اخبار
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایرنا
1398/12/27
17:08

تهران ایرنا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد .

به گزارش روز سه شنبه وزارت علوم ، منصور غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است ، آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . در ادامه این نامه آمده است : به این وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
وزارت علوم
1398/12/27
15:09

دکتر منصور غلامی ، در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . درادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم ل م 54/ ع ع 57
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
پایگاه اطلاع رسانی دولت
1398/12/27
18:04

منصور غلامی ، در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد.
منصور غلامی ، در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . درادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/27
16:18
وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها از مشارکت و نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، منصور غلامی ، در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
وزیر علوم در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . درادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/27
16:50
وزیر علوم در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد

به گزارش ایسنا ، دکتر منصور غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است ، آورده است : "خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند" . بر اساس اعلام وزارت علوم ، درادامه آمده است : "بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم" انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/27
17:13
وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، منصور غلامی وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . درادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
واحد مرکزی خبر
1398/12/27
17:40

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، آقای دکتر منصور غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیاز های کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قرارداد های صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های مؤثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، آقای دکتر منصور غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیاز های کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قرارداد های صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های مؤثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . در ادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختار ها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1398/12/27
16:22
وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها از مشارکت و نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها از مشارکت و نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد به گزارش ایلنا ، منصور غلامی ، در نامه ای به روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
وزیر علوم در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیازهای کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قراردادهای صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های موثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . درادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختارها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/27
14:55

دکتر منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی ، در گذشت دکتر اسماعیل شاهکویی ، عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان و از جانبازان جنگ تحمیلی را تسلیت گفت .
به گزارش ایسنا ، در متن پیام تسلیت دکتر غلامی خطاب به دکتر فرهاد یغمایی رئیس دانشگاه گلستان آمده است : "خبر درگذشت همکار ارجمند آقای دکتر اسماعیل شاهکویی عضو هیئت علمی آن دانشگاه و از جانبازان دفاع مقدس موجب تاسف و تالم اینجانب گردید اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران محترم و خانواده آن مرحوم تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای ایشان مسألت می نمایم مراتب تسلیت اینجانب را به بازماندگان آن مرحوم ابلاغ فرمایید " به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر شاهکویی بر اثر جراحت های ناشی از جنگ تحمیلی و عوارض شیمیایی به دیار باقی شتافت و به همرزمان شهیدش پیوست انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/27
12:39
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی در گذشت اسماعیل شاهکویی ، عضو هیات علمی دانشگاه گلستان و از جانبازان جنگ تحمیلی را تسلیت گفت
به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، با صدور پیامی در گذشت اسماعیل شاهکویی ، عضو هیات علمی دانشگاه گلستان و از جانبازان جنگ تحمیلی را تسلیت گفت متن پیام تسلیت من غلامی به شرح زیر است : «خبر درگذشت همکار ارجمن اسماعیل شاهکویی عضو هیأت علمی آن دانشگاه و از جانبازان دفاع مقدس موجب تاسف و تالم اینجانب شد اینجانب به نمایندگی از جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، این ضایعه را به جناب عالی ، همکاران و خانواده آن مرحوم تسلیت می گویم و از خداوند متعال ، رحمت و غفران الهی برای ایشان مسألت می کنم مراتب تسلیت اینجانب را به بازماندگان آن مرحوم ابلاغ فرمایید شاهکویی بر اثر جراحت های ناشی از جنگ تحمیلی و عوارض شیمیایی به دیار باقی شتافت و به همرزمان شهیدش پیوست » انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1398/12/28
11:00

خبرگزاری آریا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد .
خبرگزاری آریا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، از نقش آفرینی مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور قدردانی کرد
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، آقای دکتر منصور غلامی در این نامه با اشاره به اینکه حوزه ارتباط با جامعه و صنعت و پاسخ گویی به نیاز های کشور ، یکی از اولویت های اصلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است آورده است : خوشبختانه با هم فکری و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1398 شاهد فعالیت های مفیدی همچون تدوین و ابلاغ طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و صنعت ، آغاز طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت پیگیری و توسعه آن ها ، پایش مستمر قرارداد های صنعتی و ساماندهی آنها ، گسترش همکاری های کلان با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و رصد اشتغال دانش آموختگان و بسیاری از موارد دیگر بوده ایم که مسلماً می توانند به مثابه حلقه های مؤثری برای تقویت زنجیره ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت به شمار روند . در ادامه آمده است : بدین وسیله از همت و مشارکت همه شما همکاران ، به ویژه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکر و قدردانی می کنم امید است با توجه بیشتر و برنامه ریزی منسجم تر و تقویت این فعالیت ها و ساختار ها شاهد اثربخشی و نقش آفرینی بهتر مراکز علمی در پیشرفت و بهبود شرایط کشور باشیم
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
آریا
1398/12/27
14:09
خبرگزاری آریا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، در حکمی محمد حسین علیزاده را به سمت سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب کرد
خبرگزاری آریا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، در حکمی محمد حسین علیزاده را به سمت سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب کرد
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این حکم انتصاب آمده است : با توجه به اتمام دوره مسئولیت محمدرضا دهخدا ، رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و بازنشستگی وی و نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی و پیشنهاد رئیس سازمان امور دانشجویان ، با استناد بند 4 ماده 10 اساسنامه تا برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب رئیس فدراسیون با حفظ مسئولیت به سمت سرپرست فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب می شوید . امید است ، همچون گذشته در مدت تصدی این مسئولیت با اتکا به ایزدمنان و همکاری تمامی دست اندرکاران در امر برگزاری مجمع عمومی موفق و موید باشید توفیق روز افزون جناب عالی را در امور محوله از خداوند متعال مسئلت دارم به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما ، گفتنی است علیزاده درحال حاضر نایب رئیس فدراسیون و مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/28
08:59
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری گفت : تا پایان سال 1400 ، به همه دانشگاه های کشور گرنت فناوری تعلق می گیرد

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر ، پیرامون اهم برنامه های این معاونت در سال 1399 با اشاره به موضوع گرنت های فناوری گفت : قرار بود که از اسفند ماه امسال ، ارائه این گرنت با سرفصل پایان نامه ها ، برای دانشگاه های 5 استان آغاز شود که بواسطه بروز مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا ، این امر به تعویق افتاد و به فروردین ماه 99 موکول شد .
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری افزود : طبق برنامه ریزی صورت گرفته ، روال کار به این شکل است که پس از گذشت 6 ماه از ارائه گرنت به دانشگاه های این 5 استان ، در فاز بعدی ، تعداد استانها به 15 افزایش یابد و نهایتا تا آغاز سال 1400 ، این طرح ، دانشگاه های تمامی استانهای کشور را پوشش دهد . وی افزود : بر همین اساس به پایان نامه های با موضوعات فناوری و نوآوری ، 10 میلیون تومان و رساله های دکتری 20 میلیون تومان تعلق خواهد گرفت
کشمیری با بیان اینکه ارائه این گرنت در فاز نخست با یک سرفصل کلید خواهد خورد ، ادامه داد : تصمیم داریم ، سال آینده هم راستا با پوشش تدریجی سراسر کشور ، سرفصلها را نیز به 3 سرفصل افزایش دهیم؛ یعنی همچنان که دانشگاه های استانهای سراسر کشور را مورد حمایت قرار خواهیم داد ، سرفصل ها را هم افزایش می دهیم . وی گفت : در این راستا ، علاوه بر پایان نامه ها به عنوان سرفصل نخست ، تلاش می کنیم فعالیتهای اعضای هیات علمی در حوزه تحقیقات آزمایشگاهی (Search Lab) را بعنوان سرفصل دوم و شرکت های نوپایی که از دل دانشگاه ها بیرون می آیند را بعنوان سرفصل سوم ، حمایت کنیم میزان حمایت از تحقیقات آزمایشگاهی هیات علمی 30 تا 40 تومان است
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
مهر
1398/12/28
11:36

مرکز رشد دانشگاه خوارزمی برای مبارزه با ویروس کرونا محصولات و اقلامی را تولید کرد که از جمله می توان به تهیه ترکیب گیاهی جهت جلوگیری از بروز تنگی نفس در بیماران کرونا اشاره کرد .

به گزارش خبرنگار مهر ، پیرو نامه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه های سراسر کشور ، مبنی بر استفاده از ظرفیت های آموزشی ، رسانه ای و فناورانه آن دانشگاه ها جهت مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از شیوع آن ، شرکت ها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشد ، دانشگاه خوارزمی توانمندی ها و ظرفیت های تولیدی خود را به وزارت علوم اعلام کردند .
محصولات و اقلام این واحدهای فناور جزء اقلام ضروری بهداشتی و پزشکی بوده است که برخی از آنها به شرح زیر است : دستگاه تب سنج الکترونیکی ، مواد ضدعفونی کننده گیاه پایه ، دستگاه تولید پد ضد عفونی کننده (پد الکلی) یکبار مصرف ، تهیه ترکیب گیاهی جهت جلوگیری از بروز تنگی نفس برای بیماران مبتلا به کرونا .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1398/12/28
11:19

ضعف در کیفیت اینترنت یکی از موانع آموزش مجازی دانشگاهها در بحران کرونا است و به نظر می رسد این چالش با توسعه زیرساختهای شبکه ارتباطی کشور و تقویت پیام رسان های داخلی حل شود.
ضعف در کیفیت اینترنت یکی از موانع آموزش مجازی دانشگاهها در بحران کرونا است و به نظر می رسد این چالش با توسعه زیرساختهای شبکه ارتباطی کشور و تقویت پیام رسان های داخلی حل شود گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور : دامنه شیوع ویروس کرونا که تمامی استان ها را در بر گرفته ، باعث تعطیلی دانشگاه ها و مدارس کشور شده و برای جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی وزارت خانه هایی مانند علوم و آموزش و پرورش سازوکارهایی را با محوریت آموزش از راه دور در پیش گرفته اند
به نحوی که وزارت علوم پس از مواجهه با چالش چگونگی تداوم فعالیت های آموزشی در بحران کرونا ، طرح جایگزینی آموزش الکترونیکی و غیرحضوری بر پایه فضای وب را به جای آموزش حضوری از تاریخ چهارم اسفند 1398 و با شروع فراگیری ویروس کرونا به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته ، ابلاغ کرد . با این حال شواهد نشان می دهد که سازوکارهای آموزش مجازی با کمبودها و نقدهایی همراه است چالشهای آموزش مجازی دانشگاه ها در دوران کرونا پررنگ شد هرچند شیوه آموزش مجازی ، دانشگاه ها را در مسیر جدیدی در حوزه آموزش قرار داده و حرکت مثبتی به شمار می رود ، اما به نظر می رسد نبود زیرساختهای آموزش مجازی در دانشگاه ها در دوران کرونا پررنگ تر شده است بررسی های صورت گرفته از دانشگاه ها حاکی از آن است که شیوه آموزش مجازی در این شرایط با نواقصی همراه است و ابراز نارضایتی از سوی دانشگاه ها و دانشجویان از این بابت عنوان می شود از جمله این نواقص می توان به اختلالات دسترسی به اینترنت و جایگزینی پیام رسان های خارجی به جای بستر آموزش مجازی اشاره کرد از آنجایی که بسیاری از دانشگاه ها بستر داخلی برای آموزش مجازی ندارند مجبورند از شبکه های پیام رسان استفاده کنند اما قطع و وصل شدن های پی در پی و کندی اینترنت از جمله چالش هایی است که در این راستا مطرح می شود برخی دانشگاه ها می گویند حتی در صورت داشتن پلتفرم آموزش مجازی قطع و وصل شدن های پی در پی اینترنت در آموزش دروس تخصصی امکان دیالوگ و مکالمه را از آنها گرفته است دانشگاه ها در انتظار تحقق وعده های وزارت ارتباطات یکی دیگر از نکات مهم در اجرای مدل آموزش مجازی ، بحث پرهزینه بودن آن برای دانشجویان است؛ چرا که آن ها مجبورند برای حضور در یک کلاس مجازی ، هزینه زیادی برای خرید بسته های اینترنتی بپردازند
هر چند اپراتورهای اینترنت برای مدت حدود 12 روز تا پایان اسفندماه 100 گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار کاربران اینترنت ثابت قرار دادند اما با در نظر گرفتن این موضوع ، برخی دانشجویان اعلام کرده اند که دارای مودم های اینترنت ثابت نبوده و همچنان مجبورند از اینترنت تلفن همراه خود برای حضور آنلاین در کلاس ها استفاده کنند . در راستای ارائه خدمات بهینه آموزشی از این طریق ، وزارت ارتباطات قول هایی به وزارت علوم داده و تفاهم هایی صورت گرفته که وزارت علوم هم پیگیر آنها است برای مثال گفته شده که این دو وزارتخانه در حال مذاکره برای رایگان شدن و یا کاهش هزینه این کلاس ها برای دانشجویان هستند و وزارت علوم نیز اعلام کرده که در حال ارسال IP های دانشگاه ها به وزارت ارتباطات است
از سوی دیگر طرح درخواست از وزارت ارتباطات برای کمک به تسریع تکمیل زیرساخت های مورد نیاز آموزش های الکترونیک از جمله پهنای باند نیز از دیگر مواردی است که از سوی دانشگاه ها عنوان می شود و در این میان دانشگاه ها امیدوارند که با تحقق وعده های وزارت ارتباطات ، امکانی فراهم شود که در جهت تکمیل زیرساخت ها ، پهنای باند بیشتری در اختیار داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1398/12/28
11:19
برخی دانشگاه ها نیز می گویند ایستگاه های مخابراتی اطراف دانشگاه امکان ارائه برخی سرویس های مورد نیاز را نداشته و درخواستشان این است که بتوانند از خطوط فیبر نوری اجاره ای استفاده کنند
مشکل پهنای باند در کلاس های آنلاین فارغ از موضوع زیرساخت های سخت افزاری که قاعدتاً نیاز به تقویت و پشتیبانی دانشگاه ها دارد ، یکی از مشکلاتی که با برگزاری کلاس های درس مجازی نمود بیشتری یافت مشکل پهنای باند مربوط به کلاسهای برخط و آنلاین است که در صورت تقویت پهنای باند ، موضوع آموزش مجازی و راه دور می تواند صورت نهادینه به خود گیرد . موضوع آموزش مجازی بر بستر پیام رسانه ای خارجی از دیگر مواردی است که به دلیل نبود امکانات پیام رسان های داخلی دانشجویان را سردرگم کرده است چرا که دانشجویان معتقدند پیام رسان های داخلی کیفیت مدنظر را ندارند پیام رسان تلگرام با محدودیت و فیلتر روبرو است و پیام رسان واتس اپ و اینستاگرام تنها امکانی است که دانشجویان در اختیار دارند و به دلیل نبود بسترهای کلاس مجازی ، باید به این پیام رسان ها تکیه کنند
موانع موجود در آموزش مجازی دانشگاه ها از نگاه وزارت علوم روز گذشته وزارت علوم با انتشار اطلاعیه ای ، ضعف در کیفیت ارتباطات اینترنتی در برخی مناطق کشور ، کمبود سرعت و پوشش خدمات اینترنتی ، بالا بودن هزینه های خدمات اینترنتی ، فیلترینگ و محدودیت های موجود در استفاده از نرم افزارها و شبکه های اجتماعی خارجی را از جمله موانع موجود در آموزش از راه دور دانشگاه ها در بحران کرونا عنوان کرد .
این وزارتخانه همچنین با اشاره به فراهم شدن 100 گیگابایت اینترنت رایگان برای همه اتصالات خانگی و تسهیل مناسبی که در اختیار دانشجویان در جهت کاهش هزینه ها و بهبود ارتباطات اینترنتی قرار گرفته ، اعلام کرد : وزارت ارتباطات برای دانشگاه ها نیز در حال محاسبه میزان ترافیک اضافه تحمیل شده است تا آنها از ترافیک رایگان بهره مند شوند .
افزایش غیرقابل پیش بینی مصرف اینترنت در این راستا حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص موضوع کیفیت ارتباطات اینترنتی و محدودیت های استفاده از شبکه های پیام رسان که به عنوان موانع پیش روی آموزش مجازی از سوی وزارت علوم مطرح شده است ، توضیحاتی ارائه داد . وی با اشاره به وجود برخی اختلالات در دسترسی به اینترنت اظهار داشت : به دلیل موضوع خانه نشینی دانش آموزان و دانشجویان و دورکاری مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، در این ایام حجم وسیعی بر مصرف اینترنت نسبت به شرایط عادی گذشته ، افزوده شده است فتاحی گفت : بررسی های ما نشان می دهد که میزان مصرف کاربران در شبکه اینترنت نسبت به قبل از روزهای کرونا (حدود 20 روز پیش) ، 100 درصد افزایش یافته است اختلالات در شبکه اینترنت مقطعی است معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد : این میزان حجم مصرف ، برای روند توسعه شبکه غیرقابل انتظار بود و به رغم آنکه ظرفیت شبکه به صورت متداوم در حال توسعه است ، اما شاهد یک سری اختلالات در کیفیت ارتباطات بوده ایم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه موضوع کیفیت اینترنت را در دو سطح تحت پیگیری قرار داده ایم ، ادامه داد : به این معنی که در سطح شبکه دسترسی کاربران ، توسعه شبکه اپراتورها در حال انجام است و محدودیت های تجاری میان اپراتورها برداشته شده است در سطح شبکه ارتباطات زیرساخت نیز که توزیع پهنای باند در این سطح انجام می پذیرد ، در حال توسعه ظرفیت هستیم تأمین پهنای باند از طریق پروایدرهای بین المللی وی گفت : این توسعه هم برای شبکه IP داخلی صورت می گیرد و هم با توجه به افزایش ضریب مصرف ، تأمین پهنای باند بین الملل را از طریق پروایدرهای بین المللی پیگیری کرده ایم و هم اکنون وضعیت شبکه ارتباطی تا حد خوبی بهبود یافته است معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد : اگر برخ
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایستنا
1398/12/28
11:19
ی موارد به صورت موردی مطرح شود نیز با همکاری اپراتورها ظرف 24 ساعت برطرف می شود فتاحی اضافه کرد : بعد از واگذاری بسته اینترنت رایگان ، شاهد افزایش ناگهانی مصرف اینترنت از سوی کاربران هستیم که ممکن است در برخی مواقع با اختلالات مقطعی در شبکه مواجه شویم اما با توسعه ظرفیت پیش بینی شده ، امیدواریم هم اکنون کاربران با مشکل خاصی مواجه نباشند به دانشگاه ها تسهیلات می دهیم تا هزینه سربار حداقلی شود وی در مورد وضعیت اینترنت دانشگاه ها نیز گفت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد تسهیلاتی را در اختیار دانشگاه ها بگذارند تا بتوان هزینه سربار ارتباطات را برای آنها به حداقل برساند البته به نظر می رسد دانشجویان با داشتن 100 گیگابایت اینترنت رایگان که از سوی اپراتورها ارائه شده است ، مشکلی بابت هزینه نداشته باشند
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص به کارگیری پیام رسان های بومی در ارائه خدمات آموزش از راه دور نیز اظهار داشت : بر مبنای اعلام وزارت آموزش و پرورش ، پیام رسانه ای داخلی به روزرسانی شده اند و به نظر می رسد با توجه به اینکه حجم استفاده کاربران میان چندین پیام رسان تقسیم شده است مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد . آماده هرگونه اقدام برای تقویت پیام رسانه ای داخلی هستیم فتاحی تاکید کرد : اما با این وجود وزارت ارتباطات آماده ارائه هرگونه خدمات برای تقویت پیام رسان های داخلی است و در صورتی که این پیام رسانها نیاز به پهنای باند و ظرفیت ارتباطی داشته باشند ، این وزارتخانه آماده همکاری است وی گفت : کارگروه ویژه رصد کیفیت ارتباطات در بحران کرونا در وزارت ارتباطات به صورت دائم در حال رصد و پایش وضعیت است و هرگونه مشکلی را در اسرع وقت پیگیری می کند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دانشجو
1398/12/28
11:15

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم با اشاره به استمرار فعالیت آموزشی این دانشگاه در قالب آموزش های الکترونیکی ، از تولید 600 عنوان درسی ، برای اسفندماه حداقل در حد چهار جلسه محتوا برای استفاده دانشجویان خبر داد .

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، قاسمی ، معاون آموزشی دانشگاه قم اظهار داشت : در پی تعطیلی دانشگاه ها و عدم امکان آموزش حضوری ناشی از شیوع بیماری کرونا ، معاونت آموزشی دانشگاه در پاسخ به نیاز دانشجویان به ادامه فعالیت آموزشی و تدبیر معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر استمرار آموزش در قالب غیر حضوری ، برای ارایه درس . ها به صورت الکترونیکی برنامه ریزی و اقدامات خود را از پنجم اسفند ماه آغاز کرد قاسمی افزود : بدین منظور «دستورالعمل اجرایی ارایه الکترونیکی واحد های درسی نیمسال دوم 1399 1398 دانشگاه قم» در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم بیان کرد : به موجب این دستورالعمل ، ارایه درس ها به صورت الکترونیکی در قالب برون خط (آفلاین) ، بر خط (آنلاین) و صرفاً در درس های نظری ، پیش بینی شد و مقرر گردید مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه با همکاری مدیران و کارشناسان آموزش و اساتید مجری این کلاس ها باشد . مرکز آموزش الکترونیکی ، کانال اطلاع رسانی ویژه ارایه دروس غیرحضوری در پیام رسان داخلی ایجاد و در فرصت بسیار کوتاه ، دانشجویان زیادی عضو شده و در جریان اخبار و آخرین درس های ارایه شده قرار گرفتند وی تصریح کرد : در حال حاضر ، حدود 600 عنوان درسی ، برای اسفند ماه حداقل در حد چهار جلسه محتوای تولید شده برای استفاده دانشجویان ارایه شده است قاسمی افزود : علاوه براین ، ارایه جلسات آنلاین برای رفع اشکال و پاسخ به سوالات نیز پیش بینی شده است همچنین تشکیل گروه های دانشجویی برای هر کلاس در پیام رسان های های مجاز نیز مورد توجه بوده است و معاونت آموزشی دانشگاه اعلام نمود که این شیوه ارایه درس نیز یک راه حل مورد تایید است
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم گفت : رویکرد معاونت آموزشی و مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه قم ، تلفیقی و استفاده از همه شیوه ها ی ارایه درس ها به صورت الکترونیکی بوده وبا توجه به اینکه قم نیز درگیر این بیماری بوده و کلاس های آموزشی دانشگاه تعطیل بود ، توانسته ایم با همکاری همه بخش ها ، اساتید محترم و همیاری مجموعه های دانشجویی مانند شورای صنفی و انجمن های علمی در حد بالایی استمرار آموزش به صورت غیرحضوری را حفظ نماییم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایلنا
1398/12/28
10:08

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد : در صورت ادامه وضع موجود ، فعالیت های دانشگاه سال آینده به شیوه فعلی استمرار خواهد داشت و کلاس های دانشگاه نیز تا اطلاع ثانوی به شیوه غیر حضوری ادامه خواهد داشت .
دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد : در صورت ادامه وضع موجود ، فعالیت های دانشگاه سال آینده به شیوه فعلی استمرار خواهد داشت و کلاس های دانشگاه نیز تا اطلاع ثانوی به شیوه غیر حضوری ادامه خواهد داشت به گزارش ایلنا ، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد ، با توجه به شرایط موجود و لزوم پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سال آینده ، مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه انجام نخواهد شد در صورت ادامه وضعیت موجود پس از تعطیلات نوروزی ، فعالیت های دانشگاه به شیوه فعلی استمرار خواهد داشت و کلاس های دانشگاه نیز تا اطلاع ثانوی به شیوه غیر حضوری ادامه خواهد داشت هرگونه تصمیم در خصوص شروع فعالیت های آموزش حضوری دانشگاه براساس تصمیمات ستاد ملی مبارزه با ویروی کرونا و اطلاعیه های وزارت علوم خواهد بود به دانشجویان توصیه می شود برای حضور در دانشگاه به اطلاعیه هایی که صادر خواهد شد توجه کنند
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
خبرآنلاین
1398/12/28
09:54

مهر نوشت : دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد : در صورت ادامه وضع موجود ، فعالیت های دانشگاه سال آینده به شیوه فعلی استمرار خواهد داشت و کلاس های دانشگاه نیز تا اطلاع ثانوی به شیوه غیر حضوری ادامه خواهد داشت .
دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد ، با توجه به شرایط موجود و لزوم پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سال آینده ، مراسم دید و بازدید عید نوروز در دانشگاه انجام نخواهد شد در صورت ادامه وضعیت موجود پس از تعطیلات نوروزی ، فعالیت های دانشگاه به شیوه فعلی استمرار خواهد داشت و کلاس های دانشگاه نیز تا اطلاع ثانوی به شیوه غیر حضوری ادامه خواهد داشت هرگونه تصمیم در خصوص شروع فعالیت های آموزش حضوری دانشگاه براساس تصمیمات ستاد ملی مبارزه با ویروی کرونا و اطلاعیه های وزارت علوم خواهد بود به دانشجویان توصیه می شود برای حضور در دانشگاه به اطلاعیه هایی که صادر خواهد شد توجه کنند 47237 کد خبر 1366402
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دیار آفتاب
1398/12/28
08:11

ضعف در کیفیت اینترنت یکی از موانع آموزش مجازی دانشگاهها در بحران کرونا است و به نظر می رسد این چالش با توسعه زیرساختهای شبکه ارتباطی کشور و تقویت پیام رسان های داخلی حل شود .

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از خبرگزاری مهر گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور : دامنه شیوع ویروس کرونا که تمامی استان ها را در بر گرفته ، باعث تعطیلی دانشگاه ها و مدارس کشور شده و برای جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی وزارت خانه هایی مانند علوم و آموزش و پرورش سازوکارهایی را با محوریت آموزش از راه دور در پیش گرفته اند .
به نحوی که وزارت علوم پس از مواجهه با چالش چگونگی تداوم فعالیت های آموزشی در بحران کرونا ، طرح جایگزینی آموزش الکترونیکی و غیرحضوری بر پایه فضای وب را به جای آموزش حضوری از تاریخ چهارم اسفند 1398 و با شروع فراگیری ویروس کرونا به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته ، ابلاغ کرد . با این حال شواهد نشان می دهد که سازوکارهای آموزش مجازی با کمبودها و نقدهایی همراه است چالشهای آموزش مجازی دانشگاه ها در دوران کرونا پررنگ شد هرچند شیوه آموزش مجازی ، دانشگاه ها را در مسیر جدیدی در حوزه آموزش قرار داده و حرکت مثبتی به شمار می رود ، اما به نظر می رسد نبود زیرساختهای آموزش مجازی در دانشگاه ها در دوران کرونا پررنگ تر شده است بررسی های صورت گرفته از دانشگاه ها حاکی از آن است که شیوه آموزش مجازی در این شرایط با نواقصی همراه است و ابراز نارضایتی از سوی دانشگاه ها و دانشجویان از این بابت عنوان می شود از جمله این نواقص می توان به اختلالات دسترسی به اینترنت و جایگزینی پیام رسان های خارجی به جای بستر آموزش مجازی اشاره کرد از آنجایی که بسیاری از دانشگاه ها بستر داخلی برای آموزش مجازی ندارند مجبورند از شبکه های پیام رسان استفاده کنند اما قطع و وصل شدن های پی در پی و کندی اینترنت از جمله چالش هایی است که در این راستا مطرح می شود برخی دانشگاه ها می گویند حتی در صورت داشتن پلتفرم آموزش مجازی قطع و وصل شدن های پی در پی اینترنت در آموزش دروس تخصصی امکان دیالوگ و مکالمه را از آنها گرفته است دانشگاه ها در انتظار تحقق وعده های وزارت ارتباطات یکی دیگر از نکات مهم در اجرای مدل آموزش مجازی ، بحث پرهزینه بودن آن برای دانشجویان است؛ چرا که آن ها مجبورند برای حضور در یک کلاس مجازی ، هزینه زیادی برای خرید بسته های اینترنتی بپردازند
هر چند اپراتورهای اینترنت برای مدت حدود 12 روز تا پایان اسفندماه 100 گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار کاربران اینترنت ثابت قرار دادند اما با در نظر گرفتن این موضوع ، برخی دانشجویان اعلام کرده اند که دارای مودم های اینترنت ثابت نبوده و همچنان مجبورند از اینترنت تلفن همراه خود برای حضور آنلاین در کلاس ها استفاده کنند . در راستای ارائه خدمات بهینه آموزشی از این طریق ، وزارت ارتباطات قول هایی به وزارت علوم داده و تفاهم هایی صورت گرفته که وزارت علوم هم پیگیر آنها است برای مثال گفته شده که این دو وزارتخانه در حال مذاکره برای رایگان شدن و یا کاهش هزینه این کلاس ها برای دانشجویان هستند و وزارت علوم نیز اعلام کرده که در حال ارسال IP های دانشگاه ها به وزارت ارتباطات است
از سوی دیگر طرح درخواست از وزارت ارتباطات برای کمک به تسریع تکمیل زیرساخت های مورد نیاز آموزش های الکترونیک از جمله پهنای باند نیز از دیگر مواردی است که از سوی دانشگاه ها عنوان می شود و در این میان دانشگاه ها امیدوارند که با تحقق وعده های وزارت ارتباطات ، امکانی فراهم شود که در جهت تکمیل زیرساخت ها ، پهنای باند بیشتری در اختیار داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دیار آفتاب
1398/12/28
08:11
برخی دانشگاه ها نیز می گویند ایستگاه های مخابراتی اطراف دانشگاه امکان ارائه برخی سرویس های مورد نیاز را نداشته و درخواستشان این است که بتوانند از خطوط فیبر نوری اجاره ای استفاده کنند
مشکل پهنای باند در کلاس های آنلاین فارغ از موضوع زیرساخت های سخت افزاری که قاعدتاً نیاز به تقویت و پشتیبانی دانشگاه ها دارد ، یکی از مشکلاتی که با برگزاری کلاس های درس مجازی نمود بیشتری یافت مشکل پهنای باند مربوط به کلاسهای برخط و آنلاین است که در صورت تقویت پهنای باند ، موضوع آموزش مجازی و راه دور می تواند صورت نهادینه به خود گیرد . موضوع آموزش مجازی بر بستر پیام رسانه ای خارجی از دیگر مواردی است که به دلیل نبود امکانات پیام رسان های داخلی دانشجویان را سردرگم کرده است چرا که دانشجویان معتقدند پیام رسان های داخلی کیفیت مدنظر را ندارند پیام رسان تلگرام با محدودیت و فیلتر روبرو است و پیام رسان واتس اپ و اینستاگرام تنها امکانی است که دانشجویان در اختیار دارند و به دلیل نبود بسترهای کلاس مجازی ، باید به این پیام رسان ها تکیه کنند
موانع موجود در آموزش مجازی دانشگاه ها از نگاه وزارت علوم روز گذشته وزارت علوم با انتشار اطلاعیه ای ، ضعف در کیفیت ارتباطات اینترنتی در برخی مناطق کشور ، کمبود سرعت و پوشش خدمات اینترنتی ، بالا بودن هزینه های خدمات اینترنتی ، فیلترینگ و محدودیت های موجود در استفاده از نرم افزارها و شبکه های اجتماعی خارجی را از جمله موانع موجود در آموزش از راه دور دانشگاه ها در بحران کرونا عنوان کرد .
این وزارتخانه همچنین با اشاره به فراهم شدن 100 گیگابایت اینترنت رایگان برای همه اتصالات خانگی و تسهیل مناسبی که در اختیار دانشجویان در جهت کاهش هزینه ها و بهبود ارتباطات اینترنتی قرار گرفته ، اعلام کرد : وزارت ارتباطات برای دانشگاه ها نیز در حال محاسبه میزان ترافیک اضافه تحمیل شده است تا آنها از ترافیک رایگان بهره مند شوند .
افزایش غیرقابل پیش بینی مصرف اینترنت در این راستا حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص موضوع کیفیت ارتباطات اینترنتی و محدودیت های استفاده از شبکه های پیام رسان که به عنوان موانع پیش روی آموزش مجازی از سوی وزارت علوم مطرح شده است ، توضیحاتی ارائه داد . وی با اشاره به وجود برخی اختلالات در دسترسی به اینترنت اظهار داشت : به دلیل موضوع خانه نشینی دانش آموزان و دانشجویان و دورکاری مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، در این ایام حجم وسیعی بر مصرف اینترنت نسبت به شرایط عادی گذشته ، افزوده شده است فتاحی گفت : بررسی های ما نشان می دهد که میزان مصرف کاربران در شبکه اینترنت نسبت به قبل از روزهای کرونا (حدود 20 روز پیش) ، 100 درصد افزایش یافته است اختلالات در شبکه اینترنت مقطعی است معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد : این میزان حجم مصرف ، برای روند توسعه شبکه غیرقابل انتظار بود و به رغم آنکه ظرفیت شبکه به صورت متداوم در حال توسعه است ، اما شاهد یک سری اختلالات در کیفیت ارتباطات بوده ایم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه موضوع کیفیت اینترنت را در دو سطح تحت پیگیری قرار داده ایم ، ادامه داد : به این معنی که در سطح شبکه دسترسی کاربران ، توسعه شبکه اپراتورها در حال انجام است و محدودیت های تجاری میان اپراتورها برداشته شده است در سطح شبکه ارتباطات زیرساخت نیز که توزیع پهنای باند در این سطح انجام می پذیرد ، در حال توسعه ظرفیت هستیم تأمین پهنای باند از طریق پروایدرهای بین المللی وی گفت : این توسعه هم برای شبکه IP داخلی صورت می گیرد و هم با توجه به افزایش ضریب مصرف ، تأمین پهنای باند بین الملل را از طریق پروایدرهای بین المللی پیگیری کرده ایم و هم اکنون وضعیت شبکه ارتباطی تا حد خوبی بهبود یافته است معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد : اگر برخ
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دیار آفتاب
1398/12/28
08:11
ی موارد به صورت موردی مطرح شود نیز با همکاری اپراتورها ظرف 24 ساعت برطرف می شود فتاحی اضافه کرد : بعد از واگذاری بسته اینترنت رایگان ، شاهد افزایش ناگهانی مصرف اینترنت از سوی کاربران هستیم که ممکن است در برخی مواقع با اختلالات مقطعی در شبکه مواجه شویم اما با توسعه ظرفیت پیش بینی شده ، امیدواریم هم اکنون کاربران با مشکل خاصی مواجه نباشند به دانشگاه ها تسهیلات می دهیم تا هزینه سربار حداقلی شود وی در مورد وضعیت اینترنت دانشگاه ها نیز گفت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد تسهیلاتی را در اختیار دانشگاه ها بگذارند تا بتوان هزینه سربار ارتباطات را برای آنها به حداقل برساند البته به نظر می رسد دانشجویان با داشتن 100 گیگابایت اینترنت رایگان که از سوی اپراتورها ارائه شده است ، مشکلی بابت هزینه نداشته باشند
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص به کارگیری پیام رسان های بومی در ارائه خدمات آموزش از راه دور نیز اظهار داشت : بر مبنای اعلام وزارت آموزش و پرورش ، پیام رسانه ای داخلی به روزرسانی شده اند و به نظر می رسد با توجه به اینکه حجم استفاده کاربران میان چندین پیام رسان تقسیم شده است مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد . آماده هرگونه اقدام برای تقویت پیام رسانه ای داخلی هستیم فتاحی تاکید کرد : اما با این وجود وزارت ارتباطات آماده ارائه هرگونه خدمات برای تقویت پیام رسان های داخلی است و در صورتی که این پیام رسانها نیاز به پهنای باند و ظرفیت ارتباطی داشته باشند ، این وزارتخانه آماده همکاری است وی گفت : کارگروه ویژه رصد کیفیت ارتباطات در بحران کرونا در وزارت ارتباطات به صورت دائم در حال رصد و پایش وضعیت است و هرگونه مشکلی را در اسرع وقت پیگیری می کند کد خبر 4880863
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/28
04:13

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد از امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی صنایع در سال های 97 و 98 محروم شده بود ، از موافقت مجلس با رفع محرومیت دانشگاه آزاد در این بخش خبر داد .

بابک نگاهداری در گفت وگو با ایسنا ، با تأکید بر آنکه قراردادها و پژوهش های برون دانشگاهی برای ما اولویت ویژه ای دارد ، اظهار کرد : متأسفانه دولت در مصوبه ای که در قانون بودجه 97 در مجلس به تصویب رسانده بود مبنی بر آن که شرکت ها ، بانک ها و مؤسسات باید سهمی از بودجه خود را به تحقیقات اختصاص دهند ، دانشگاه آزاد را از انجام تحقیقات برای این مؤسسات حذف کرده بود؛ به این معنی که شرکت ها ، بانک ها و مؤسسات نمی توانستند تحقیقات خود را به دانشگاه آزاد بسپارند که البته دلیل حذف دانشگاه آزاد از این مصوبه برای ما روشن نبود . وی خاطرنشان کرد : با رایزنی که با مجلس شورای اسلامی ، دولت و شورای عتف (علوم ، تحقیقات و فناوری) در وزارت علوم انجام دادیم ، کمیسیون مربوطه در مجلس پذیرفته که این موضوع را در بودجه سال 99 ابلاغ کند این در حالی است که دانشگاه آزاد در سال های 97 و 98 از این مصوبه محروم شده بود و نمی توانست از صنایع پروژه تحقیقاتی بگیرد انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
کیهان
1398/12/27

در آموزش عالی کشور به لحاظ علمی در سطح وزارتخانه ، استانی و منطقه ای شرایطی وجود ندارد که دانشگاه ها برنامه پایدار برای خود را تدوین کنند و آن را با پیشرفت منطقه ای پیوند بزنند؛ چراکه شرایط پایداری وجود ندارد و استان ها و نیروهای مختلف با استعدادهای گوناگون برنامه پیشرفت بومی ندارند.
در آموزش عالی کشور به لحاظ علمی در سطح وزارتخانه ، استانی و منطقه ای شرایطی وجود ندارد که دانشگاه ها برنامه پایدار برای خود را تدوین کنند و آن را با پیشرفت منطقه ای پیوند بزنند؛ چراکه شرایط پایداری وجود ندارد و استان ها و نیروهای مختلف با استعدادهای گوناگون برنامه پیشرفت بومی ندارند اگر بخواهیم روش و متد دانشگاه های ایران را اجرایی کنیم ، ابتدا باید بصورت ملی و وزارتخانه ای برنامه هایی از جنس آمایش تدوین شوند و آن را با الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی پیوند بزنیم و همچنین هر استان نیز برنامه پیشرفت خود را بر اساس استعدادها تدوین نماید پس در اینجا نیاز است که براساس یک آمایش سرزمینی پیشرفت و توسعه علمی را انجام دهیم از اینرو شورای عالی انقلاب فرهنگی از سالها پیش حرف هایی از آماده شدن این سند و اجرایی شدن آن می زند دولت در شرایط گوناگون به جای آنکه به آینده نگری بپردازد و استعدادهای ذهنی را مورد سرمایه گذاری قرار دهد ، مسئله را طوری برنامه ریزی می کند که خلاف مصالح علمی کشور پیش برود و در کارکرد مخرب دانشگاهی تاثیری مثبت به جای می گذارد همان طور که گفته شد سند آمایش آموزش عالی چندان در ساختار به آن توجه نمی شود چرا که در جلسه 245 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی که 19 اسفندماه برگزار شد خبری تازه از آزمایشی برگزار شدن این سند در برخی استان ها به میان آمد
رئیس هیئت عالی جذب ، در این جلسه در مورد اجرای سند آمایش آموزش عالی در استان های اصفهان ، کرمان و آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی ارائه می کند و می گوید : «در این مرحله رشته های جدید و میان رشته ای اولویت قرار دارند و با توجه به ضرورت وحدت رویه در بررسی صلاحیت علمی و عمومی ، گزارشی از انطباق دانشگاه با آمایش آموزش عالی برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شود . »البته این اولین بار نیست که این سند به صورت آزمایشی در برخی استان ها اجرا می شود بلکه سابقه دارد اما چون هنوز برای اجرای آن شرایط مناسبی را پیش بینی نکرده اند همچنان در اجرای طرح به مشکلات پیش پا افتاده بر می خورند یکی از نکاتی باید که در این سند آمایش مورد توجه قرار گیرد لزوم بازتعریف کارکرد دانشگاه هاست چرا که در این صورت مدل مدیریت دانشگاه ها روشن خواهد شد برای آنکه مشخص شود مدل مدیریتی دانشگاه ثابت نبوده است باید به تاریخچه شکل گیری این نهاد در کشور پرداخت در یک زمانی از بعد فرهنگ به دانشگاه نگاه می شد ولی بعدها متوجه شدند کرسی های دانشگاه نباید به تنهایی دستاوردهای غرب را تدریس کرده و خود باید مولد باشد ولی در عمل متناسب با اهداف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حرکت نکردند از طرفی دیگر چون در کشور تنوع فرهنگی ، بومی و انسانی وجود دارد این تنوع اجازه نمی داد سیاستی واحد از مرکز در کشور اجرایی شود و البته باید گفت تجربه نشان داده سیاست ها منجر به بازتولید تمرکز در مناطق بهره مند بوده است بعنوان مثال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 60 درصد به استان تهران اعطای منابع شده است؛ چراکه چنین شرکتی در سایر استان ها وجود ندارد لذا 10
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
کیهان
1398/12/27
00 میلیارد تومان از پول دولتی به منابع مرکزی تخصیص یافته است و این خلاف آمایش سرزمینی است و آن نگاهی را که باعث می شود از طریق آمایش سرزمینی تمرکز از روزی مرکز برداشته شود را قبول ندارد در سایر کشورها نظیر آمریکا که با نظام فدرالی است یا در اتحادیه اروپا نیز همین روند سرزمینی اجرا شده و نتیجه داده است ، در این کشورها توسعه نوآوری منطقه ای وجود دارد و البته رفتاری را در سطحی بالاتر شکل داده اند که منجر به پیشرفت و توسعه علم در کل کشور به طور تقریبا یکسانی شده است از آنجایی که بحث آمایش و منطقه بندی در کشور قطعی است و هیچ چاره ای جز اجرای این طرح وجود ندارد و چون دیگر طرح ها نیز بدون هیچ نکته مثبتی نتیجه ای جز بی عدالتی دربر نداشته اند باید مسئولان به فکر راه اندازی هرچه سریع تر آن در کل کشور باشند
اگر این سند مانند سایر اسناد بالادستی که وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی را مشخص کرده اند نیز در لابلای دیگر اسناد قرار بگیرد و خاک بخورد نمی توان انتظار داشت که مناطق کم برخوردار و غیر از مرکز به توسعه علمی و پیشرفت خواهند رسید و باید امیدوار بود تا براساس آنچه که وزیر علوم اعلام کرده است از ابتدای سال 99 این طرح در کل کشور اجرایی شود .
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 21 دی ماه 98 در جلسه 336 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با اشاره به مصوبه ساماندهی آمایش آموزش عالی و نظام رتبه بندی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده گفته است : «اجرایی شدن این مصوبات مورد توجه جدی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است . در این رابطه آمایش آموزش عالی کشور در حال نهایی شدن است تا وارد فاز اجرایی شود و به زودی به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد و در نظر داریم ساماندهی آمایش آموزش عالی را از ابتدای سال 99 ابلاغ کنیم » اما از آنجایی که خبرهای خوبی در دانشگاه ها در استان های مختلف به گوش نمی رسد باید همچنان نگران این طرح باشیم !
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/27
16:19

برخی دانشجویان به برگزاری جلسه دفاع پایان نامه و رساله در تعطیلی دانشگاه انتقاد دارند و وزارت علوم در دستورالعملی دست دانشگاه را در دفاع دانشجوهایی که محدودیت زمانی دارند باز گذاشت ، دانشگاه ها این روزها با دانشجو مراعات می کنند .
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ، برخی کاربران فارس با ثبت سوژه در سامانه فارس خواستار «تعطیلی دانشگاه ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا» شدند ، این کمپین جواب داد و تا اطلاع ثانونی فعالیت آموزشی دانشگاه ها و مدارس تعطیل شده است اما در تعطیلی کلاس های حضوری دانشگاه ها از حدود 20 روز پیش ، در ابتدا فقط بخش های آموزشی به حالت تعلیق درآمدند و فعالیت دیگر بخش ها از جمله بخش اداری برقرار بود و یکی از امور آموزشی در ایام تعطیلی ناشی از کرونا ، جلسات دفاع پایان نامه و رساله است
به این ترتیب ، در تعطیلی دانشگاه ها هم فعالیت بخش دانش آموختگی هم در دانشگاه ها برقرار است و طبق اعلام دانشگاه ها ، جلسه دفاع پایان نامه رساله و انجام پژوهش در دانشگاه طبق روال عادی و برنامه سابق برگزار می شود که نظرات موافق و مخالفی در این باره وجود دارد و برخی دانشجویان خواستار لغو این بخش از فعالیت های آموزشی هستند . * اعتراض برخی دانشجویان به برگزاری جلسات دفاع باوجود تعطیلی دانشگاه پابرجا بودن جلسات دفاع ، مورد اعتراض برخی دانشجویان به ویژه دانشجویانی که باید از شهرستان برای حضور در جلسه دفاع حاضر می شدند بود موسوی یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تربیت مدرس در این باره به خبرنگار فارس ، گفت : با توجه به اینکه هیچ چیز ارزش سلامتی را ندارد موافق به تعویق افتادن جلسات دفاع تا عادی شدن دوباره شرایط هستیم برگزاری هر جلسه دفاع با همه امورات اداری مربوط به آن برای دانشجویان شهرستانی به معنی سفر از شهرستان به شهر دیگر و افزایش ریسک ابتلا به بیماری و جابه جایی ویروس است دفاع زحمت بیش از یک سال دانشجوها است و انجام این مرحله مهم از تحصیل در شرایط فعلی ، ضرر از دست رفتن زحمت دانشجو را به همراه دارد
*آخرین دستورالعمل برگزاری جلسات دفاع در شرایط تعطیلی دانشگاه ها اما به تازگی وزارت علوم ، دستورالعمل جدیدی درباره نحوه برگزاری کلاس های آموزشی به صورت الکترونیکی به دانشگاه ها ابلاغ کرده است که این دستورالعمل درباره شرایط برگزاری جلسات دفاع هم نکاتی را اضافه کرده است .
علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت علوم به دانشگاه ها ، گفت : در این باره با توجه به اهمیت تاریخ دانش آموختگی درباره دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل ، ابلاغیه ای به دانشگاه ها شده است .
وی گفت : به دانشگاه ها گفته شد که برای دانشجویانی که پیش از وضعیت فعلی با تأیید استاد راهنما آمادگی دفاع پایان نامه و رساله داشته اند ، اما به دلیل شرایط پیش آمده جلسه دفاع آنها برگزار نشده و موفق به دفاع نشده اند به هر روش ممکن از جمله الکترونیکی ، حضوری یا نیمه حضوری با رعایت شرایط جلسه دفاع ، جلسه دفاع را برگزار کنند و دانشجو طبق برنامه دفاع کند . خاکی صدیق اضافه کرد : اما درباره سایر دانشجویان به دانشگاه ها گفته شده که درباره همه موارد مرتبط با آموزش از جمله دفاع پایان نامه و رساله با تصمیم شورای آموزش
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/27
16:19
ی دانشگاه عمل کنند *رعایت حال دانشجویان در برگزاری جلسات دفاع هم اکنون اغلب دانشگاه ها با اولویت قرار دادن حفظ سلامتی استاد و دانشجو ، برای برگزاری جلسات دفاع مساعدت هایی را برای دانشجویان در نظر گرفته اند از جمله دانشگاه تهران که اگر دانشجویی در شرایط فعلی امکان دفاع را نداشته باشد دانشجو را مشمول سنوات نمی کند
سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس اظهارداشت : در ایام تعطیلی دانشگاه جلسات دفاع تعطیل نیست و اگر دانشجو تمایل به برگزاری جلسه دفاع داشته باشد ، محدودیتی برای انجام دفاع نیست همچنان که طی روزهای تعطیل گذشته هم جلسات دفاع انجام شده است . وی ادامه داد : اگر دانشجو اصراری به برگزاری جلسه دفاع در شرایط فعلی نداشته باشد ، ترجیح دانشگاه هم این است که دفاع به زمان مناسبی موکول شود و از نظر آموزش این دانشجویان با سنوات اضافی مواجه نمی شود انتهای پیام/
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/27
15:25

تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی ، تحقیقاتی ، اجرایی و مالی بین موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه الزهرا (س) منعقد شد .

به گزارش ایسنا ، همکاری در مسیر ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه دانشگاه پژوهی با مشارکت سایر دانشگاه ها برای تبادل تجربیات و اعتبار بخشی و رتبه بندی دانشگاه های فعال در زمینه دانشگاه پژوهی و مشارکت در شورای ارزیابی فعالیت های دانشگاه پژوهی و همکاری و پشتیبانی های مالی و لجستیکی در برگزاری مراسم اعطای جایزه سال به دانشگاه های ممتاز و فعال در ارتباط با فعالیت های دانشگاه پژوهی و همکاری و پشتیبانی در زمینه استقرار نظام پایش از مفاد این تفاهم نامه همکاری است .
از دیگر مفاد این تفاهم نامه می توان به نظام اجرا و ارزیابی در ارتباط با بازآفرینی نظام جامعه پذیری در دانشگاه و پشتیبانی مالی ، علمی ، فنی ، نرم افزاری ، پژوهشی و آموزشی در مسیر تحقق اهداف جامعه پذیری در قالب انجام مطالعات پشتیبان و اجرای برنامه های زیر ساختی و برگزاری کارگاه های دانش افزایی برای مدیران گروه ها اشاره کرد . طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، این تفاهم نامه توسط دکتر نسرین نورشاهی ، رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر مهناز ملانظری ، رئیس دانشگاه الزهرا (س) به امضاء رسید انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
ایسنا
1398/12/27
14:02

ایسنا/قزوین مدیر مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاد دانشگاهی استان قزوین گفت : دومین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی با موضوع هنر معماری مرمت و شهرسازی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود .
علی دلزنده ، مدیر مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاد دانشگاهی استان قزوین در گفتگو با ایسنا اظهار کرد : فراخوان دومین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی با موضوع هنر معماری مرمت و شهرسازی از 15 بهمن ماه منتشر شده است وی افزود : دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می توانند تا 17 خرداد ماه 99 با حضور در سامانه پایگاه دبیرخانه دائمی فارسی زبان علم پایان نامه های خود را برای ما ارسال کنند و در جشنواره پایان نامه سال دانشجویی شرکت کنند
دلزنده با بیان اینکه دومین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی در دو بخش اصلی و ویژه برگزار خواهد شد ، گفت : بخش ویژه جشنواره حوزه معماری و شهرسازی اسلامی را در برمی گیرد و کسانی که در این حوزه پایان نامه و رساله ای دارند می توانند در این بخش ویژه شرکت کنند؛ بخش اصلی این جشنواره نیز شامل معماری ، شهرسازی و مرمت است . وی اعلام کرد : شرکت کنندگان در جشنواره باید در سامانه ثبت نام کرده و در کنار ارسال فایل پی دی اف پایان نامه خویش نسبت به ارسال صورت جلسه دفاع و نمره پایان نامه خویش را اقدام کنند این مسئول عنوان کرد : اولین دوره برگزاری این جشنواره تعداد 60 پایان نامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و امیدواریم دومین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی با استقبال خوبی مواجه شود
وی تصریح کرد : برای برگزاری این جشنواره دبیرخانه انجمن های علمی و دانشجویی در حوزه معماری ، معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، سازمان میراث فرهنگی استان ، اداره کل راه مسکن و شهرسازی استان ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، نظام مهندسی ساختمان استان ، سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین و جهاد دانشگاهی استان قزوین از ما حمایت کرده و حامی این جشنواره محسوب می شوند . این مسئول بیان کرد : پایان نامه های ارسالی به دبیرخانه جشنواره بعد از داوری توسط اساتید مورد ارزیابی قرار می گیرند و در هر بخش سه رساله و سه پایان نامه به عنوان منتخبین این جشنواره معرفی و در قالب کتاب منتشر خواهد شد مدیر مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاد دانشگاهی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد : علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09108954525 تماس گرفته و راهنمایی لازم را دریافت کنند انتهای پیام
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1398/12/27 - 1398/12/28
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
فارس نیوز
1398/12/27
13:21

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت : دانشجویانی که جلسه دفاع پایان نامه یا رساله آنان به دلیل شرایط فعلی به فرصت بعدی موکول با سنوات اضافی مواجه نمی شوند .

سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس شرایط دفاع پایان نامه و رساله در دانشگاه تهران وضعیت تعطیلی دانشگاه ها را تشریح کرد و اظهار داشت : نخستین دستورالعملی که دانشگاه در روزهای تعطیلی ناشی از کرونا داشت این بود که برگزاری جلسه دفاع تعطیل نیست و این جلسات باید مثل سابق برگزار شود . وی توضیح داد : طبق اجازه دانشگاه ، جلسه دفاع می تواند با حضور دانشجو و استاد راهنما و سایر هیات داوران به صورت مجازی و با رعایت ضوابط و مقررات دفاعیه برگزار شود همچنین با مجوزی که وزارت علوم داده ، مواردی هم پیش آمده که کل جلسه به صورت مجازی برگزار شود بنابراین اگر خود دانشجو تمایل به برگزاری جلسه دفاع داشته باشد ، محدودیتی برای انجام دفاع نیست به گفته حسینی ، برای برخی دانشجویان موضوع سربازی یا پذیرش تحصیلی در خارج مطرح است و دانشجو برای دفاع محدودیت زمانی و عجله دارد که طی روزهای تعطیل گذشته این موارد انجام شده است به گفته وی ، برخی دانشجویان هیچ الزام یا عجله ای برای برگزاری جلسه دفاع ندارند و جلسه دفاع آنان می تواند به فرصت بعدی موکول شود و از نظر آموزش به این دانشجویان سنوات اضافی نمی خورد و از نظر مقررات آموزشی مشکل سنوات برای دانشجویان ایجاد نمی شود ترجیح دانشجو هم این است که دفاع این دانشجویان به زمان مناسبی موکول شود زیرا اصولا انتظار این است که جلسات دفاع به صورت حضوری برگزار شود و فقط در شرایط اضطرار می توان غیرحضوری جلسات دفاع را برگزار کرد انتهای پیام/
1
فهرست