نمایش خبر
صبح اقتصاد

وزیر علوم گفت : بر اســاس بررسی اولیه ، خبر ســرقت اطاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد ، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی درحال انجام اســت .

به گزارش گروه دانشــگاه خبرگزاری تسنیم ، منصور غامی وزیر علوم درباره هک شــدن اطاعات کامل وزارت علوم ــ سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطاعات 950 هزار کاربر پژوهشــگاه علوم و فناوری اطاعات ایران گفت : بر اســاس بررسی اولیه ، خبر ســرقت اطاعات از سازمان امور دانشجویان صحت ندارد . وی با بیــان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده ً در زمان حاضر خبر را برداشــته است ، گفت : پیگیری های قانونی و ظاهرا در مورد نشــر این خبر جعلی در حال انجام است شــایان ذکر است ، روز گذشته برخی از سایت های خبری اعام کردند اطاعات کامل وزارت علوم ــ سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشــور و اطاعات 950 هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران هک شده است