نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان

غلامرضا غفاری در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی و اینکه آیا این سند در دانشگاه ها اجرایی شده است ، گفت : «سند دانشگاه اسلامی در قالب منشور و مجموعه ای است که از زمان تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها ابلاغ شده است .
غلامرضا غفاری در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی و اینکه آیا این سند در دانشگاه ها اجرایی شده است ، گفت : «سند دانشگاه اسلامی در قالب منشور و مجموعه ای است که از زمان تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها ابلاغ شده است » وی ادامه داد : «برنامه و راهبردهایی که دانشگاه ها پیش بینی کرده اند با توجه به راهبردها و سیاست هایی است که در سند دانشگاه اسلامی دیده شده و در جهت اجرای آن می کوشند » معاون فرهنگی وزارت علوم درباره ارزیابی دانشگاه ها مبنی بر اجرایی کردن سند دانشگاه اسلامی افزود : «عملکرد دانشگاه ها در راستای اجرایی کردن سند دانشگاه اسلامی به صورت مستمر ارزیابی و در جلسه اسلامی شدن دانشگاه ها ارائه می شود » وی ادامه داد : «همچنین دانشگاه ها در تدوین و تعریف برنامه ها و راهبردهای خود یکی از اسنادی که مورد توجه قرار می دهند ، سند دانشگاه اسلامی است »